کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن

دوره 16، شماره 61، دی 1400، صفحه 39-50

10.22075/chem.2021.21854.1922

محمد معین محرری؛ الهام ستارزاده؛ سعید کاکایی؛ مهدی غفاری؛ مصطفی آقازاده