سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 177-192

10.22075/chem.2018.13285.1407

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی


مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی ترکیب اکسازول در خوردگی استیل زنگ نزن 316 در محیط اسیدی

دوره 12، شماره 43، تیر 1396، صفحه 185-192

10.22075/chem.2017.2370

علی احسانی؛ مجتبی هادی؛ حسین مستعان زاده؛ ابراهیم هنرمند


ایزاتین-N-سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزوری جدید، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه 2-آمیدوآلکیل فنل‌ها تحت شرایط بدون حلال

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 197-208

10.22075/chem.2017.3085.1010

محمدعلی زلفی گل؛ مریم مقصودی؛ عبدالکریم زارع؛ احمد رضا موسوی زارع؛ فاطمه رغبت


بررسی بازدهی جذب متیلن بلو بر روی لوفا سیلندریکای ایرانی: تاثیر دما و pH

دوره 12، شماره 43، تیر 1396، صفحه 193-212

10.22075/chem.2017.2371

عاطفه بهارلویی؛ الهام جلیل نژاد؛ محمد سیروس آذر