تعداد مقالات: 622
458. ساخت نانوکامپوزیت مزوپروس اکسید روی/گاما آلومینا با استفاده از روش فاز مایع و بررسی اثرات ساختاری جذب سولفید هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 161-176

فاطمه محبوبی؛ محسن مهدی پور قاضی؛ سید مهدی لطیفی؛ محمد عابدی


461. سنتز و شناسایی نانوکاتالیزور هیبریدی مغناطیسی ZnS/CuFe2O4 و بررسی کاربرد آن در سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4H-پیران

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 173-188

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ شهرزاد بهرامی


462. سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 177-192

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی


466. مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی ترکیب اکسازول در خوردگی استیل زنگ نزن 316 در محیط اسیدی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 185-192

علی احسانی؛ مجتبی هادی؛ حسین مستعان زاده؛ ابراهیم هنرمند


467. استفاده از روش منحنی سطح پاسخ و مقایسه آن با مدلسازی سخت در بهینه سازی فرآیند رهایش داروی کورکومین

دوره 11، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 197-210

بهناز عبدوس؛ سیده مریم سجادی؛ لیلا مامنی


468. ایزاتین-N-سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزوری جدید، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه 2-آمیدوآلکیل فنل‌ها تحت شرایط بدون حلال

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 197-208

محمدعلی زلفی گل؛ مریم مقصودی؛ عبدالکریم زارع؛ احمد رضا موسوی زارع؛ فاطمه رغبت


469. بررسی جذب بخارات تولوئن از هوا توسط نانو گرافن و گرافن اکساید از طریق طراحی پایلوت شبیه ساز هوای اتمسفری

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 203-218

شهناز تیموری؛ حمید شیرخانلو؛ سید علیرضا میرزا حسینی


475. بررسی بازدهی جذب متیلن بلو بر روی لوفا سیلندریکای ایرانی: تاثیر دما و pH

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 193-212

عاطفه بهارلویی؛ الهام جلیل نژاد؛ محمد سیروس آذر