دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، تیر 1401 
عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز

صفحه 151-164

10.22075/chem.2021.22605.1952

فاطمه میرعزیزی؛ مهدی بکاولی؛ کمال الدین حق بین؛ محمود ابراهیمی