کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 233-244

10.22075/chem.2021.19567.1784

ملک حکمتی؛ محمد یوسفی؛ حکیمه زیادی؛ انسیه قاسمی؛ پریسا صفری مهر؛ حجت ویسی؛ بهروز ملکی


سلول خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت بر پایه انتقال دهنده حفره ایمیدازولی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 257-272

10.22075/chem.2020.19583.1787

فاطمه صادقی؛ هاشم شهروس وند؛ نفیسه عیدی محمدی؛ محمد علی ملکی


مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 267-284

10.22075/chem.2020.18448.1688

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس


تخریب فوتوکاتالیستی و فوتوالکتروکاتالیستی رنگ کنگورد با استفاده از نانو ذرات TiO2/SiO2 آلاییده شده با Cu و S تحت نور LED بنفش و بهینه سازی شرایط عملیاتی

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 299-314

10.22075/chem.2019.16720.1575

زهرا امینی؛ محمد هادی گیویان راد؛ پرویز آبرومندآذر؛ سید واقف حسین؛ محمد صابر تهرانی


تهیه نانو ذرات La0.6 Sr0.4MnO3 به کمک تابش ماکروویو و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آنها

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 313-326

10.22075/chem.2019.17757.1636

عطیه رمضان زاده نوش آبادی؛ محمدحسین احسانی


بررسی سینتیک و ایزوترم فرآیند جذب سطحی نانو ذرات نیکل اکسید در حذف رنگ خوراکی از پساب صنعتی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 333-348

10.22075/chem.2020.19771.1799

فریبا محسنی؛ نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ طاهره کندری