نویسنده = رجبی، مریم
تعداد مقالات: 5
3. بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/AC روی تخریب نوری رنگ های بازیک yellow 13 و rodamin b

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 51-58

علیرضا اصغری؛ بهاره فهیمی راد؛ مریم رجبی