فرایند پذیرش مقالات

خط مشی داوری مجله شیمی کاربردی مبتنی بر یک سیستم داوری همتا یک جانبه بسته است. برای در نظر گرفتن، همه آثار باید از طریق سیستم مجله ما ارسال شوند. بنابراین، قبل از ارسال، نویسنده باید یک حساب کاربری در سیستم داشته باشد.

فرآیند پذیرش مقالات:

 • ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه نشریه
 • بررسی محتوایی و بررسی بر اساس دستورالعمل های نشریه توسط کارشناس مجله (اگر موضوع و یا فرمت مقاله مطابق با دستورالعمل های نشریه نباشد برای اسال مجدد به نویسنده بازگردانده خواهد شد)
 • بررسی اولیه مقالات توسط سردبیر
 • مشابهت یابی مقاله (اگر درصد مشابهت بیش از 30 درصد باشد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال برای داوران
 • بررسی مقالات داوری شده توسط سردبیر (اگر امتیاز داوری به حد نصاب نرسد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال نظرات داوران برای نویسنده جهت بازنگری
 • ارسال مقاله بازنگری شده برای داوران جهت داوری نهایی
 • تایید نهایی توسط سردبیر و پذیرش مقاله
 • ارسال جهت ویراستاری
 • ارسال جهت صفحه آرایی
 • انتشار مقاله

مدت زمان این فرآیند، به قبول داوری توسط داوران محترم، ارسال نظرات داوری و پاسخگویی به نظرات داوران توسط نویسندگان بستگی دارد.