فرایند پذیرش مقالات

نوع داوری در مجله "شیمی کاربردی روز" مبتنی بر یک سیستم داوری یک جانبه ناشناس است، به این معنی که هویت نویسندگان برای داوران مشخص است، اما نویسندگان از هویت داوران بی اطلاع هستند. وجود یک نسخه خطی ارسالی به غیر از داوران و دبیران برای کسی فاش نمی شود. برای در نظر گرفتن، همه آثار باید از طریق سیستم مجله ما ارسال شوند. بنابراین قبل از ارسال نویسنده باید یک حساب کاربری در سیستم داشته باشد. تمام موارد ارسالی به مجله ابتدا از نظر کامل بودن توسط کارشناس نشریه بررسی می شوند و سپس توسط سردبیر تصمیم می گیرد که برای بررسی دقیق مناسب هستند یا خیر. بررسی دقیق معمولا شامل بررسی توسط حداقل دو داور مستقل و متخصص است. سردبیر هنگام تصمیم گیری، گزارش های بررسی شده را در نظر می گیرد، اما به نظرات یا توصیه های موجود در آن مقید نیست. نگرانی مطرح شده توسط یک داور یا خود سردبیر ممکن است منجر به رد مقاله شود.

فرآیند پذیرش مقالات:

 • ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه نشریه
 • بررسی محتوایی و بررسی بر اساس دستورالعمل های نشریه توسط کارشناس مجله (اگر موضوع و یا فرمت مقاله مطابق با دستورالعمل های نشریه نباشد برای اسال مجدد به نویسنده بازگردانده خواهد شد)
 • بررسی اولیه مقالات توسط سردبیر
 • مشابهت یابی مقاله (اگر درصد مشابهت بیش از 30 درصد باشد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال برای داوران
 • بررسی مقالات داوری شده توسط سردبیر
 • ارسال نظرات داوران برای نویسنده جهت بازنگری
 • ارسال مقاله بازنگری شده برای داوران جهت داوری نهایی
 • تایید نهایی توسط سردبیر و پذیرش مقاله
 • ارسال جهت ویراستاری
 • ارسال جهت صفحه آرایی
 • انتشار مقاله

مدت زمان این فرآیند، به قبول داوری توسط داوران محترم، ارسال نظرات داوری و پاسخگویی به نظرات داوران توسط نویسندگان بستگی دارد.