اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر مهدی صالحی

دانشگاه سمنان دانشیار

salehi.semnan.ac.ir/
msalehiatsemnan.ac.ir

h-index: scopus:12  

سردبیر

دکتر سید حسن زوار موسوی

حذف دانشگاه سمنان استاد

mousavi.semnan.ac.ir/
hzmousaviatsemnan.ac.ir

h-index: scopus:14  

مدیر مسئول

دکتر علی عموزاده

دانشگاه سمنان استاد

aamozadehatsemnan.ac.ir

h-index: scopus:13  

کارشناس نشریه

بهناز عبدوس

شیمی - شیمی تجزیه دانشکده شیمی ، دانشگاه سمنان

sjacatsemnan.ac.ir

هیات دبیران

دکتر علیرضا بدیعی

شیمی معدنی- نانو شیمی استاد دانشگاه تهران

abadieiatut.ac.ir

h-index: scopus:35  

دکتر سعید بلالایی

شیمی آلی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

balalaieatkntu.ac.ir

h-index: scopus:27  

دکتر ناهید پور رضا

شیمی تجزیه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

npourrezaatyahoo.com

h-index: scopus:25  

دکتر رحمان حسین‌زاده

Synthesis, Catalysis, Supramolecular Chemistry, Phytochemistry استاد دانشگاه مازندران

r.hosseinzadehatumz.ac.ir

h-index: scopus:24  

دکتر نقی سعادتجوی عصر

شیمی کاربردی استاد دانشگاه سمنان

nsaadatjooatsemnan.ac.ir

h-index: scopus:4  

دکتر پیمان صالحی

استاد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

p-salehiatsbu.ac.ir

h-index: scopus:40  

دکتر طاهره صداقت

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

tsedaghatatscu.ac.ir

h-index: scopus:14  

دکتر حسن کی‌پور

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

keypourhasatgmail.com

h-index: scopus:24  

فرشاد ورامینیان

استاد دانشگاه سمنان

fvaraminianatsemnan.ac.ir

h-index: scopus:15