اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر مهدی صالحی

دانشگاه سمنان
استاد

salehi.semnan.ac.ir/
msalehisemnan.ac.ir

h-index: scopus:17  

سردبیر

دکتر سید حسن زوار موسوی

دانشگاه گیلان
استاد

guilan.ac.ir/en/~hzmousavi
hzmousaviguilan.ac.ir

h-index: scopus:19  

مدیر مسئول

دکتر علی عموزاده

دانشگاه سمنان
استاد

aamozadehsemnan.ac.ir

h-index: scopus:17  

کارشناس نشریه

دکتر بهناز عبدوس

شیمی - شیمی تجزیه دانشکده شیمی ، دانشگاه سمنان

sjacsemnan.ac.ir

هیات دبیران

دکتر علیرضا بدیعی

شیمی معدنی- نانو شیمی استاد دانشگاه تهران

abadieiut.ac.ir
09127907837

h-index: scopus:44  

دکتر سعید بلالایی

شیمی آلی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

balalaiekntu.ac.ir

h-index: scopus:30  

دکتر ناهید پور رضا

شیمی تجزیه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

npourrezayahoo.com

h-index: scopus:28  

دکتر رحمان حسین‌زاده

استاد دانشگاه مازندران

r.hosseinzadehumz.ac.ir

h-index: scopus:27  

دکتر نقی سعادتجوی عصر

شیمی کاربردی استاد دانشگاه سمنان

nsaadatjoosemnan.ac.ir

h-index: scopus:9  

دکتر پیمان صالحی

استاد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

p-salehisbu.ac.ir

h-index: scopus:47  

دکتر طاهره صداقت

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

tsedaghatscu.ac.ir

h-index: scopus:17  

دکتر حسن کی‌پور

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

keypourhasgmail.com

h-index: scopus:28  

فرشاد ورامینیان

استاد دانشگاه سمنان

fvaraminiansemnan.ac.ir

h-index: scopus:19