اهداف و چشم انداز

مجله شیمی کاربردی دانشگاه سمنان برای پی‏گیری هدف ‏های زیر انتشار می‏ یابد:

1. ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه

2. گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش بشری

3. به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه‏ ای

  • نشریه تخصصی شیمی کاربردی، نشریه‌ای با رویکرد علمی ـ پژوهشی است که به رسالت توسعه شیمی کاربردی درکشور، مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی ـ پژوهشی می‌کند.

  • نشریه شیمی کاربردی در نظر دارد با افزایش کیفیت مقالات در شمار نمایه های معتبر بین المللی شامل ISI و Scopus قرار گیرد.