نویسنده = شاهین خادمی نیا
سنتز هیدروترمال و شناسایی نانوساختارهای بیسموت اکسید دوپه شده بایون‌های

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 23-30

10.22075/chem.2017.767

مرضیه صباغیان؛ مهدی بهزاد؛ شاهین خادمی نیا


سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

دوره 9، شماره 32، مهر 1393، صفحه 75-80

10.22075/chem.2017.683

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول


مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.615

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ محبوبه دولتیاری؛ حسین مرادی