نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی بازدهی جذب متیلن بلو بر روی لوفا سیلندریکای ایرانی: تاثیر دما و pH

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 193-212

10.22075/chem.2017.2371

عاطفه بهارلویی؛ الهام جلیل نژاد؛ محمد سیروس آذر