کلیدواژه‌ها = membranes
تعداد مقالات: 1
1. غشا کامپوزیتی برای غشای عبور پروتون پیل های سوختی بر اساس کوپلیمر متیل متا کریلات-مالایمید/ فسفوتنگستیک اسید

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 65-78

زهرا سیدزاده؛ فریبرز اتابکی؛ نگین قائمی؛ محمد نصیری