مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک

دوره 5، شماره 16، مهر 1389، صفحه 31-42

10.22075/chem.2017.575

مرتضی نصرالهی؛ مرتضی نصرالهی؛ زهرا طالبی


روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 25-32

10.22075/chem.2017.553

امیر معادی راد؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


تهیه و مطالعه نانو ذرات مس (II)اکسید دوپه شده با قلع به عنوان نیمه هادی

دوره 8، شماره 27، تیر 1392، صفحه 27-30

10.22075/chem.2017.639

سجاد محبی؛ سمیه ملائی؛ امیررضا جودی آذر


معرفی دسته‌ای جدید از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 1، شماره 1، دی 1385، صفحه 29-32

10.22075/chem.2017.523

علی عموزاده؛ پریوش پیوندی


تولید میکروپودر نمک طعام توسط خشک کن پاششی و بهینه سازی شرایط آن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 29-35

10.22075/chem.2017.578

علی عموزاده؛ عباسعلی عربی؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان؛ پریوش پیوندی


بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.581

فرامرز هرمزی؛ سمیه اتوکش؛ سید حسن زوار موسوی


سنتز 2،4،6-تری آریل پیریدین‌ها با استفاده از آلومینا سولفوریک اسید

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.667

نادیا کوکبی؛ سمیه اتوکش؛ علی عموزاده؛ اسکندر کلوری