بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/AC روی تخریب نوری رنگ های بازیک yellow 13 و rodamin b

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

2 شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، تخریب مخلوط دو رنگ بازی yellow 13 (BY13) و rodamin b (RB)تحت نور UV و در حضور کاتالیست SnO2/AC بررسی شد. لامپ 400-W بخار جیوه که در فاصله 30 سانتی متری از سطح محلول قرار گرفته است، به عنوان منبع تابشی مورد استفاده قرار گرفته است. طیف مشتق مرتبه اول برای آنالیز طیف مخلوط دو رنگ استفاده شد. آنالیزهای SEM و XRDبرای تایید نانوکامپوزیت سنتز شده، به کار برده شد. اثر پارامترها شامل: pH محلول، مقدار فتوکاتالیست، غلظت دو رنگ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که تحت شرایط بهینه و بعد از 60 دقیقه از تابش دهی در حضور 8 میلی گرم و در pH برابر 5.5، درصد تخریب نوری دو رنگ به بیش از 90 رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of photo-catalytic effect of SnO2/AC nanocomposite on photo-degradation of basic yellow 13 and rodamin b dyes

نویسندگان [English]

  • Alireza Asghari 1
  • bahareh fahimirad 2
  • maryam rajabi 2
1 Department of Chemistry, Semnan University, Semnan 35195-363, Iran
2 Analytical chemistry, chemistry, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In this study, the degradation of the two dyes basic in their binary mixture is examined under the light irradiation in the presence of catalyst. A mercury lamp, which was located at a distance 30 cm from the solution surface, was used as the UV irradiation source. The first-order derivative spectra was used to obtain the residual concentration of each dye in mixtures after a given time of photo-degradation. The and techniques are employed to confirm the nanocomposite prepared. The effects of the parameters involved in the photo-catalytic activity including the solution, catalyst dosage, and concentrations of the two dyes are studied. The results obtained show that under the optimum experimental conditions and after 60 minutes of the UV light irradiation in the presence of the 8 mg catalyst and in the of 5.5, the percentage degradation of the two dyes are more than 90%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photo-degradation
  • SnO2/Ac nanoparticles
  • Derivative spectrophotometric method
[1] Kumar, P. S. S., Sivakumar, R., Anandan, S.; Madhavan, J., Maruthamuthu, P., Ashokkumar, M., , water research, 42 (2008) 4878.
[2] Tan, T. T. Y., Yip, C. K., Beydoun, D., Amal, R., Chem. Eng. J, 95 (2003) 179.
[3] Bhattacharjee, A., Ahmaruzzaman, M., Sinha, T., Spectroc. Acta. A, 136 (2015) 751.
[4] Cai, Z.-Q., Shen, Q.-H., Gao, J.-W., J. Inorg. Mater, 22 (2007) 733.
[5] Zhu, L.-P., Bing, N.-C., Yang, D.-D., Yang, Y., Liao, G.-H., Wang, L.-J., Cryst. Eng. Comm, 13 (2011) 4486.
[6] Kim, S. P., Choi, M. Y., Choi, H. C., Applied .Surface .Science, 357 (2015) 302.
[7] Namasivayam, C., Kavitha, D., Dyes. Pigments, 54 (2002) 47.
[8] Aksu, Z., Tezer, S., Process. Biochem, 36 (2000) 431.
[9] Xu, Y., Langford, C. H., Langmuir., 2001, 17 (3), 897.
[10] Haque, S. A., Tachibana, Y., Willis, R. L., Moser, J. E., Grätzel, M., Klug, D. R., Durrant, J. R., J. Phys .Chem. B, 104 (2000) 538.
[11] Stock, N. L., Peller, J., Vinodgopal, K., Kamat, P. V., Environ. Sci. Techno, 34 (2000) 1747.
[12] Ghaedi, M., Hajati, S., Barazesh, B., Karimi, F., Ghezelbash, G., J. Ind. Eng. Chem, 19 (2013) 227.
[13] Turabik, M., J. Hazard. Mater., 2008, 158 (1), 52.
[14] Davoodi, S., Marahel, F., Ghaedi, M., Roosta, M., Hekmati Jah, A., Desalin. Water. Treat, 52 (2014) 7282.
[15] Sajjadi, S. H., Goharshadi, E. K., J. Environ. Chem. Eng, 5 (2017) 1096.
[16] Taghavia, S., Asgharia, AR., Tavasoli, A., J.Appli. chemis, 41 (2017) 129.
[17] A. Chamjangali, M., Bagherian, B., Bahramian, B., Fahimi Rad, B., Int. J. Environ. Sci. Technol, 12 (2015) 151.
[18] Lin, H.-F., Liao, S.-C., Hung, S.-W., J. Photochem. Photobiol. A, 174 (2005) 82.
[19] Andriantsiferana, C., Mohamed, E. F., Delmas, H., Environ. technol, 35 (2014) 355.
[20] Gözmen, B., Turabik, M., Hesenov, A., J. Hazard. Mater, 164 (2009) 1487.
[21] Kaur, S., Singh, V., J. Hazard. Mater, 141 (2007) 230.
[22] Sun, J., Wang, X., Sun, J., Sun, R., Sun, S., Qiao, L., J. Mol. Catal. A: Chem, 260 (2006) 241.