سنتز شیمیایی و مشخصه‌یابی پلی پیرول با مورفولوژی جدید، تهیه شده با استفاده از میکرومکعب‌های MnO2 به‌عنوان قالب فدا شونده و عامل اکسید‌کننده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مرکز الکتروسرامیک و تکنولوژیهای رادار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

چکیده

پلیمرهای ذاتا رسانا[1](ICP)، همچون پلی آنیلین و پلی پیرول به دلیل دارا بودن مزایایی همچون هدایت بالا، انعطاف پذیری خوب، روش‌های سنتز آسان، پایداری مناسب و خصوصیات مکانیکی خوب توجه بسیاری از دانشمندان را برای کاربردهای مختلف از جمله: خازن‌های الکترولیتیک، وسایل الکترونیکی و الکتروکرومیکی، سنسورها، باتری‌های سبک، غشاهای جدا کننده و مواد جاذب امواج رادار (RAM) به خود معطوف ساخته‌اند. در این پژوهش، پلی‌پیرول را با مورفولوژی جدید و با استفاده از میکرومکعب‌های  MnO2 با ساختارهای میکرونی به‌عنوان قالب خود واکنشی و عامل اکسید کننده، برای آغاز واکنش پلیمریزاسیون با موفقیت سنتز گردید. میکرو مکعب‌های MnCO3 بوسیله روش هیدروترمال و در دمای 150 درجه سانتی‌گراد سنتز گردیده و به‌عنوان پیش ماده برای سنتز میکرو مکعب‌های MnO2 مورد استفاده قرارگرفتند. الگوهای XRD گرفته شده از MnO2 و پلی‌پیرول نشان می‌دهند که قالب‌های MnO2 تقریبا به‌طور کامل به‌عنوان آغازگر یا یک عامل اکسید کننده در واکنش پلیمریزاسیون مصرف شده‌اند. همچنین، تصاویر FESEM  اثبات می‌کنند که ساختارهای پلی‌پیرولی، مورفولوژی خود را از قالب‌های MnO2 به ارث برده‌اند

 


[1] Intrinsically conducting polymers

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical synthesis and characterization of polypyrrole with novel morphology prepared via self-reactive MnO2 microcube as sacriï‌cial template and oxidizing agent

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Nemati 1
  • hadi farrokhi 1
  • Mohammad Jazirehpour 2
چکیده [English]

Intrinsically conducting polymers (ICPs) such as polyaniline and polypyrrole which have advantages such as high conductivity, high flexibility, ease synthesis routes, high stability and good mechanical properties, have aroused intense of many researches for various application such as electrolytic capacitors, electronic and electrochromic devices, sensors, light-weight batteries, membrane separation and radar absorbing materials (RAMs). In this research, polypyrrole (PPy) with novel morphology was synthesized successfully, using a microstructured MnO2 microcube as a self-reactive template and oxidizing agent for the beginning of the polymerization reaction. MnCO3 microcubes were synthesized by hydrothermal method at 150 °C. They were utilized as precursors for MnO2 microcube synthesis. XRD patterns of MnO2 and PPy revealed that the MnO2 templates consumed almost completely as an initiator or an oxidizing agent in polymerization reaction. Also, FESEM images demonstrated that PPy structures are totally inherited their morphologies from MnO2 templates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-reactive template
  • Conducting polymer
  • MnO2
  • Polypyrrole
[1] Wang L.,  Jing X., Intrinsically conducting polymers for electromagnetic interference shielding. Polym advan technol 2005; 16: 344.
[2] Yun J., Kim H.-I., Electromagnetic interference shielding effects of polyaniline-coated multi-wall carbon nanotubes/maghemite nanocomposites.  Polym bull 2012;  68: 561.
[3] Farrokhi H., Khani O., Nemati F., Jazirehpour, M., Synthesis and investigation of microwave characteristics of polypyrrole nanostructures prepared via self-reactive flower-like MnO2 template. Synthetic Met 2016; 215: 142.
[4] Khani O., Nemati F., Farrokhi H., Jazirehpour M., Synthesis and characterization of electromagnetic properties of polypyrrole nanorods prepared via self-reactive MnO2 template. Synthetic Met 2016; 220: 567.
[5] Wang J.-G., Wei B., Kang F., Facile synthesis of hierarchical conducting polypyrrole nanostructures via a reactive template of MnO2 and their application in supercapacitors. RSC Adv, 2013; 4: 199.
[6] Xu H., Sun J., Gao L., Hydrothermal synthesis of LiMnO2 microcubes for lithium ion battery application. Ionics 2013;  19: 63.
[7] Liu S., Liu H., Jin G., Yuan H., Preparation of a novel flower-like MnO2/BiOI composite with highly enhanced adsorption and photocatalytic activity. RSC Adv 2015; 5: 45646.
[8] Thombare J., Rath M., Han S., Fulari V., Synthesis of hydrophilic polypyrrole thin films by silar method. Mater Phys Mech 2013; 16: 118.
[9] Omastova M., Trchova M., Kovářová J.,  Stejskal J.,Synthesis and structural study of polypyrroles prepared in the presence of surfactants. Synthetic Met 2003; 138; 447.