سنتز پلیمرهای قالب مولکولی گزینش پذیر بر پایه آکریلیک اسید و کاربرد آنها در استخراج ماده زیست فعال کاتچین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

با انجام واکنش پلیمری شدن رادیکالی در حضور کاتچین(+)، آکریلیک اسید، تری­متیلول پروپان تری متاکریلات به ترتیب به­عنوان مولکول هدف، منومر عاملدار، اتصال دهنده عرضی (به نسبت 1:20:80) در حلال استونیتریل، شبکه سه بعدی پلیمرهای قالب مولکولی (MIPs) سنتز گردید. طی فرآیند استخراج، مولکول هدف جدا شده و بدین ترتیب شبکه پلیمری نانو حفره قالب دار شده تهیه شد که قادر است به صورت گزینشی ماده زیست فعال کاتچین را جذب نماید. در تحقیق حاضر، پلیمرهای قالب مولکولی، سنتز شده و با ظرفیت اتصال  mg/g0/304 برای کاتچین گزارش می­گردد. این پلیمر دارای ظرفیت اتصال mg/g 0/4 برای مولکول کوئرستین ( ساختار مشابه کاتچین) می­باشد که نشان­دهنده گزینش پذیری بالای پلیمر است. ارزیابی پلیمرها بر اساس آنالیز جذب-واجذب با گاز نیتروژن نشان داده است که سطح ویژه در MIPs برابر m2/g 4/488 بوده در حالیکه، سطح ویژه در پلیمرهای قالب گیری نشده (NIPs) برابر m2/g 8/461 می­باشد. مقادیر سطح ویژه نشان می­دهد که
 قالب­گیری در پلیمر به خوبی انجام پذیرفت. ذرات پلیمر با میکروسکوپ نیروی اتمی، نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 


[1] Molecularly Imprinted Polymers[2] Non- Imprinted Polymers[3] Atomic Force Microscopy

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesys of the selective molecularly imprinted acrylic acid-based polymers and their applications in extraction of Catechin bioactive

نویسندگان [English]

  • Alireza Amiri 1
  • Ali Ramazani 1
  • Mohsen Jahanshahi 2
  • Ali Akbar Moghadamnia 3
1
2
3
چکیده [English]

Three-dimensional molecularly imprinted polymers (MIPs) network was formed by radical polymerization reaction in the present of the Catechin (+), Acrylic acid (AA), Trimethylolpropanetrimethacrylate (TRIM) (in ratio 1:20:80) as a template, functional monomer, cross-linker, respectively in Acetonitrile porogen. In extraction procedure by eluent, the template was removed and therefore nanoporous imprinted polymeric network was prepared which enable to adsorb Catechin bioactive, selectively. In this research, the molecularly imprinted polymers were synthesized and the binding capacity 304.0 mg/g as adsorbent of Catechin is reported. This polymer had the binding capacity 4.0 mg/g for Quercetin (similar structure of Catechin) that indicates high selectivity for the synthesized polymers. Evaluating of the polymers by adsorbtion-desorption with N2 gas, show that the specific surface area of the MIPs was 488.4 m2/g while it was 461.8 m2/g for the Non-Imprinted polymers (NIPs). Polymer paticles have been evaluated by Atomic Force Microscopy, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecularly imprinted polymers
  • Catechin
  • Bioactive
  • Herbal plants
  • Atomic Force Microscopy