اندازه‌ﮔﻴری فوﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ توسط حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانو ذرات کربنی/نانو ﻓﻴﺒر سلولز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در کار حاضر، یک حسگر الکتروشیمیایی برای داروی فولیک اسید توسط نشاندن سوسپانسیون نانو رشته‌های سلولزی/نانو ذرات کربنی (CNFs/CNPs) بر روی الکترود کربن شیشه‌ای ساخته شد. ترکیب نانو رشته‌های سلولزی با نانو ذرات کربنی منجر به تولید نوع جدیدی از نانو کامپوزیت‌های فعال الکتروشیمیایی شد. سطح لایه‌ی نانو رشته‌های سلولزی/نانو ذرات کربنی نشانده شده بر الکترود کربن شیشه‌ای توسط تکنیک میکروسکوپی نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج ولتامتری حاکی از افزایش چشمگیر جریان پیک آندی برای فولیک اسید (حدود 27 برابر) بر روی سطح نانو رشته‌های سلولزی/نانو ذرات کربنی/الکترود کربن شیشه‌ای نسبت به الکترود عریان کربن شیشه‌ای بود. تحت شرایط بهینه، الکترود اصلاح شده یک پاسخ خطی خوب نسبت به غلظت فولیک اسید در گستره‌ی 1/0 تا 10 میکرومولار از خود نشان داد. حساسیت بالا، پایداری، تکرارپذیری و تکثیرپذیری خوب الکترود همراه با حد تشخیص پایین را می‌توان به عنوان ویژگی‌های برجسته‌ی این الکترود نام برد. این حسگر با موفقیت برای اندازه‌گیری دقیق مقدار فولیک اسید در نمونه‌های قرص به‌کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Folic acid using electrochemical sensor based on carbon nanoparticles/ cellulose nanofiber

چکیده [English]

In the present work, an electrochemical sensor was constructed by drop casting of carbon nanoparticles/ cellulose nanofiber suspension on the surface of glassy carbon electrode. Developed sensor was successfully applied for determination of folic acid. The combination of carbon nanoparticles/ cellulose nanofibers led to production of a novel electrochemically active nano-composite. The surface characterization of the deposited layer onto glassy carbon electrode was performed by atomic force microscopy and scanning electron microscopy. The voltammetric results showed a considerable enhancement in the anodic peak current of folic acid (about 27 times) on the surface of CNFs/CNPs/GCE relative to the bare GCE. Under optimum conditions, the modified electrode showed a good linear response to folic acid concentration in the range of 0.1–10 µM. High sensitivity, stability, good reproducibility of the electrode as well as low detection limit responses can be considered as significant features of the prepared modified electrode. This sensor was successfully applied for the accurate determination of folic acid in pharmaceutical preparations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folic acid
  • Modified electrode
  • Carbon nanoparticles
  • Cellulose
  • Determination
  • Voltammetry