سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی زیست تخریب پذیر و حساس به pH برای دارورسانی هدفمند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش، هیدروژل نانو کامپوزیتی بر پایه کیتوسان در حضور نانوکلای مونت موریلونیت سنتز شد،  سپس میزان جذب آب هیدروژل در آب مقطر و محلول هایی با pHهای مختلف و نیز رهایش دارو توسط این هیدروژل در pH های 1 تا 6 و 4/7 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور هیدروژل نانوکامپوزیتی از طریق پیوندزنی مونومر گلوتارآلدهید بر روی کیتوسان در محیط اسیدی سنتز شد. مکانیسم فرضی برای تشکیل هیدروژل نانوکامپوزیتی پیشنهاد و ساختار آن توسط دستگاه­های FTIR، SEM و XRD تأییدگردید. اندازه گیری میزان تورم آن  در آب مقطر و در محلول هایی با pH های 1 تا 12 نشان داد هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده دارای ظرفیت جذب آّب مقطر برابر با g/g 221 است و هم چنین در 1= pH بیشترین مقدار جذب آب را دارد. در مرحله دوم داروی وین بلاستین داخل هیدروژل نانوکامپوزیتی بارگذاری و مقدار داروی رهایش یافته در محیط شبیه سازی شده بدن مانند سلول های سرطانی(محیط اسیدی) و محیط خون(سلول های سالم 4/7 (pH=و دمای oC37 اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of hydrogel nanocomposite biodegradable and pH-sensitive for targeted drug delivery

نویسندگان [English]

  • Zahra Ali Mardan
  • Masoomeh Darabi
چکیده [English]

In this study, hydrogel nanocomposite based on chitosan was synthesized in the presence of montmorillonite nanoclay , then was investigated the water absorption of the hydrogel in distilled water solution with different pH and also by the hydrogel drug release at pH of 1 to 6 and 7.4. For this purpose hydrogel nanocomposite was synthesized monomer glutaraldehyde on chitosan in an acid environment. Hypothetical mechanism for the formation of hydrogel nanocomposite offer and were confirmed structure by FTIR, SEM and XRD. Measuring inflation in distilled water and in solutions with a pH of 1 to 12 showed that the hydrogel nanocomposite synthesized water absorption capacity equal to 221 g / g  and also is the maximum amount of water absorption 1 = pH . In the second phase drug into the hydrogel nanocomposite vinblastine drug was loaded and the amount of drug release was measured in simulated body, such as cancer cells (acidic) and peripheral blood (healthy cells pH=7.4 and temperature 37oC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogel nanocomposite
  • Montmorillonite
  • Water absorption
  • Vinblastin drug
  • Drug Delivery