اندازه‌گیری غلظت‌های پایین تیواوره در الکترولیت‌ اسیدی حاوی یون مس بر روی سطح الکترود نانوساختار پلاتین به روش طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

  امروزه اندازه‌گیری غلظتهای پایین تیواوره در حضور مقادیر بالای یون های فلزات یکی از چالش های بسیار مهم پیش روی صنایع مختلف به خصوص صنایع الکتروشیمیایی است. در این مقاله تکنیک های ولتامتری چرخه ای (CV) و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) برای مطالعه و اندازه‌گیری تیواوره در محلول اسیدی حاوی مقادیر بالای یون های مس استفاده شده‌اند. از قابلیت جذب سطحی تیواوره و کمپلکسهای آن بر سطح الکترود نانو ذرات پلاتین و اشغال کردن سایت های فعال و به دنبال آن جلوگیری از اکسایش و کاهش یون های مس در محلول، برای اندازه‌گیری تیواوره استفاده گردید. در این مقاله با انتخاب پتانسیل مناسب استخراج شده از داده ­ های تکنیک ولتامتری چرخه ای و اعمال آن در طیف سنجی امپدانس، تیواوره در مقادیر بسیار کم و در بازه غلظتی ppm 20- 0 در حضور مقدار زیاد یون مس اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impedimetric determination of low concentration of thiourea in Cu2+ containing acidic media on nanostructured platinum electrode

نویسندگان [English]

  • Saied Simorgh
  • Reza Rahmanian
  • Sayed Ahmad Mozaffari
  • Mohammad Hasan Armanmehr
چکیده [English]

Nowadays, detection of low concentration of thiourea (TU) in the presence of high amounts of metallic ions is one of the important challenges in different industries, especially electrochemical industries. In this study, the cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques were performed for study and detection of TU in acidic media containing high concentration of copper(II) ions. In fact, TU measurement was carried out by taking advantage of high affinity of TU and its complexes for adsorption at the Pt nanostructured electrode and changing the charge transfer resistance of Cu2+ as the dominant redox species at the electrode surface. In this work, TU was detected in the range of 0.0-20 ppm in the presence of high amounts of copper ions by applying the appropriate potential in EIS technique, which was obtained from CV studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thiourea
  • Cyclic voltammetry (CV)
  • Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
  • Nanostructured Platinum electrode
  • Copper electrorefining bath