استفاده از گیاه ابری نقره ای در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

ترکیبات رنگی یکی از بحرانی ترین آلاینده ها برای اکوسیستم های طبیعی در محیط زیست هستند. تخلیه فاضلاب های رنگی صنایعی مانند کارخانجات نساجی به آب، منجر به کاهش نفوذ نور خورشید و شدت فتوسنتزگیاهان آبزی و جلبک ها در محیط های آبی می شود که باعث آسیب به محیط زیست می گردد. هدف این پژوهش بررسی حذف رنگ بریلیانت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب ارزان، در دسترس و با آماده سازی آسان گیاه ابری نقره ای (CINERARIA MARITIMA) می باشد. این کار، یک مطالعه کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. پارامترهای مختلفی از جمله PH، زمان تماس بین جاذب و محلول، اثر جرم ماده جاذب بر حذف رنگ جهت استخراج و ایزوترم‌های جذب بررسی شد. برای اندازه گیری غلظت باقیمانده رنگ از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 625 میکرومتر استفاده گردید. جهت بررسی خواص سطحی ماده جاذب از دستگاه SEM برای عکسبرداری استفاده شد. بطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که می توان از کربن فعال ساخته شده از گیاه ابری نقره ای به عنوان یک نوع جاذب موثر جهت حذف رنگ بریلیانت گرین استفاده کرد. به این ترتیب، در این تحقیق مشخص شد که عمل جذب در PHهای خنثی بهتر صورت می‌گیرد، دراین مطالعه مقادیر بهینه برای زمان تماس و مقدار جاذب در غلظتppm5 به ترتیب 45دقیقه و 0.3گرم بدست آمد و مشخص شد که جذب از مدل جذب تمکین تبعیت می کند و داده های جذب با مدل سینتیکی درجه دوم تطابق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Hazardous Pollutant Dye from of the aquatic environment by Using of CINERARIA MARITIMA

نویسنده [English]

  • Javad Mousavi
چکیده [English]

Dyes combinations is one of the most critical pollutants for natural ecosystems in the environment. Dyes sanitation industries such as textile factories to water, reduces the penetration of sunlight and the intensity photosynthesis of aquatic plants and algae in aquatic environments, Therefore damage to the environment. The purpose of this study is to investigate the removal of dyes Brilliant Green from aqueous solutions using absorbent cheap, accessible and easy preparation plant CINERARIA MARITIMA.This was a practical study that was done on a laboratory scale. Various parameters such as PH, contact time between the absorber and dissolved, the effect of the mass of adsorbent to remove dyes for extracting and adsorption isotherms was investigated. To measure the remaining concentration of dyes was used spectrophotometer at a wavelength of 625 micrometers. To evaluate surface properties of the absorbent SEM device was used for imaging.Overall, the results of this study demonstrate that the activated carbon made of (CINERARIA MARITIMA) can be as an effective absorbent for the removal of Brilliant Green dye used. Thus, in this study it was found that adsorption at neutral PH can be done better. In this study, the optimum amount of contact time and adsorbent mass in concentration 5 ppm were obtained 45 minutes and 0.3 g, respectively. And it was found that absorption obeyed of the Temkin adsorption isotherm. The absorption data is in agreement with the kinetic model of second grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Absorption percentage
  • CINERARIA MARITIMA
  • Brilliant Green dye