تهیه و شناسایی الکتروشیمیایی فیلم پلی آنیلین حاوی نانوذرات گرافن کوانتوم دات به منظور الکترواکسیداسیون اسکوربیک اسید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فیلم کامپوزیت پلی آنیلین/گرافن کوانتوم دات/طلا (Au/PANI-GQD) از طریق فرآیند الکتروشیمیایی دو مرحله ای تهیه شد. در مرحله اول، مخلوط آنیلین و GQD حرارت داده، رفلاکس شده و بعد الکتروپلیمریزاسیون انجام شد. در مرحله دوم از طریق آبکاری الکتروشیمیایی، نانوذرات طلا بر روی سطح فیلم PANI-GQD ایجاد شد. ساختار الکترود PANI-GQD و Au/PANI-GQD توسط روبش میکروسکوپ الکترونی (SEM) و IR شناسایی شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات طلا بطور یکنواخت در سطح فیلم Au/PANI-GQD پخش شده اند. ولتامتری چرخه ای (CV) نشان می دهد که در اکسیداسیون الکتروشیمیایی اسکوربیک اسید، فیلم تهیه شده فعالیت الکتروشیمیایی و الکتروکاتالیستی بهتری نسبت به الکترود طلا یا PANI خالص نشان می دهد. جریان اکسیداسیون برگشت ناپذیر اسکوربیک رابطه ی خطی با غلظت اسکوربیک اسید در دامنه ی غلظتی بین 1-5 میلی مولار نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrochemical preparation and characterization of polyaniline/ graphene quantum dot films to electro-oxidation of ascorbic acid

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dinari
  • Mohamad Mohsen Momeni
  • Meysam Goudarzirad
چکیده [English]

Polyaniline-Graphene Quantum Dot/gold nanoparticles (Au/PANI-GQD) films were prepared by tow step electrochemical process. At the first step, mixture of aniline and GQD was heated and refluxed then electopolymrization performed. At the second step gold’s nanoparticles were dispersed on the surface of PANI-GQD film from galvanostatic condition in the bath containing KAu(CN)2. The electrochemical behaviorand electro-catalytic activity of Au/PANI-GQD electrode werecharacterized by cyclic voltammetry. The morphology of the PANI-GQD film and gold coating on this electrode were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) respectively. Results indicated that gold nanoparticles were homogeneously dispersed on the surface of polyanilinefilm. The electro-oxidation of ascorbic acid is found to proceed more facile on Au/PANI-GQD electrode than on bare gold electrode. The irreversible oxidation current of ascorbic acid exhibits a linear dependence on the ascorbic acid concentration in the range of 1–5 mM.