اثر روش ساخت بر روی خواص ساختاری و فعالیت کاتالیتیکی نانوکاتالیست Fe/Cr/Cu برای تولید هیدروژن از کربن مونوکساید و بخار آب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

تهران- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

در این مطالعه نانو کاتالیست های Fe/Cr/Cu با استفاده از دو روش جدید که بر پایه پیشساز های معدنی آمونیوم تریس اکسالاتو فرات (III) و آمونیوم تریس اکسالاتو کرومات (III) می باشند، ساخته شده اند. فعالیت کاتالیتیکی این نانوکاتالیست ها برای واکنش جابه جایی آب-گاز دمای بالا مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه، یک کاتالیست مرجع با استفاده از روش متداول تجاری همرسوبی-تلقیح نیز تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که نانوکاتالیست های Fe/Cr/Cu ساخته شده از روش ترمولیز پیش ماده های معدنی اندازه ذرات کوچکتر، مساحت سطح ویژه بالاتر و همچنین فعالیت کاتالیتیکی بالاتری در مفایسه با کاتالیست مرجع برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of fabrication method on structural properties and catalytic activity of Fe-Cr-Cu nanocatalyst for hydrogen production from carbon monoxide and steam

نویسندگان [English]

  • Alireza Salehirad
  • Mehdi Parvini
  • Laleh Abousi
  • Mohammad Abedi
چکیده [English]

In this study, Fe-Cr-Cu nanocatalysts were fabricated by two novel methods that were based on inorganic precursors. Catalytic activities of these nanocatalysts were investigated for high temperature water gas shift reaction. For comparison purpose, a reference catalyst was prepared through co-precipitation-impregnation conventional method. Results reveal that Fe-Cr-Cu nanocatalysts fabricated via inorganic precursor thermolysis exhibit smaller particle sizes, higher BET surface areas and higher catalytic activities compared to reference sample, indicating influence of fabrication method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocatalyst
  • Inorganic precursor
  • Fabrication method
  • Fe-Cr-Cu
  • Water gasshift reaction