اثر دما بر مورفولوژی، اندازه ذرات و خواص مغناطیسی نانو ذرات Co3O4 سنتز شده به روش احتراقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم- گروه شیمی

چکیده

کبالت اکسید در ابعاد نانو به روش سنتز احتراقی با استفاده از کمپلکس [Co(acac)3] به عنوان پیش ماده در دمای 600 و 800 درجه سانتی‌گراد سنتز شد. نانو ذرات سنتز شده در این دو دما توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، FTIR و VSM شناسایی و آنالیز شد. اثر دما بر روی اندازه ذرات، مورفولوژی و خاصیت مغناطیسی این  نانو ذرات مورد  بحث قرار گرفت. نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می‌دهد که افزایش دما بر روی مورفولوژی نانو ذرات تاثیری  نداشته و فقط  اندازه آنها را  افزایش داده  است. علاوه بر این روی سطح هر دو نمونه نانوذرات، ساختارهای متخلخل  مشاهده شده است. مطالعات XRD نشان داد که همه نانوساختارهای بدست آمده از هر دو نمونه، دارای ساختار بلوری مکعبی و گروه فضایی Fd3m می‌باشند. خواص مغناطیسی نانوساختار کبالت اکسید به وسیله مغناطیس‌سنج با نمونه نوسانی (VSM) اندازه‌گیری شد و نشان داد که این نانوذرات در دمای 600 و 800 درجه سانتی‌گراد به ترتیب دارای خاصیت سوپر پارا مغناطیس و فرو مغناطیس ضعیف می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of temperature on the morphology, particle size and magnetic properties of nanoparticles synthesized Co3O4 by combustion method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combustion Synthesis
  • Spinel–type cobalt oxide
  • Nanomaterials
  • X-ray powder diffraction
  • Scanning electron microscopy
  • Magnetic properties