برهم‌کنش کمپلکس‌های باز شیف وانادیل با DNA تیموس گوساله توسط روش‌های طیف سنجی ماورای بنفش– مرئی، طیف سنجی فلورسانس و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

3 - دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا برهم‌کنش کمپلکس‌های باز شیف اکسو وانادیم حاصل از مشتقات سالیسیلیدین، با DNA تیموس گوساله (ct-DNA) به‌وسیله روش‌های طیف سنجی ماورای بنفش– مرئی و فلورسانس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از این مطالعات تجربی، مکانیسم اتصال بین دو مشتق کلرو و مشتق برمو از کمپلکس‌های فلزی باز شیف با DNA، ثابت اتصال لیگاند به DNA و تعداد جایگاه اتصال (n) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر ثابت اتصال (kb) و (kf) به‌دست آمده به ترتیب از مطالعات طیف‌سنجی ماورای بنفش– مرئی و طیف‌سنجی فلورسانس برای مشتق کلرو بزرگتر از مشتق برمو بوده، که این نشان دهنده وجود برهم‌کنش‌های بیشتر بین کمپلکس کلرو با DNA می‌باشد. سپس اثر ضد میکروبی کمپلکس‌های باز شیف وانادیل، روی باکتری‌ گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس و باکتری گرم منفی اشرشیاکلی، مورد مطالعه قرار گرفت و با مواد آنتی باکتریال استاندارد مقایسه شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، هر دو کمپلکس باز شیف وانادیل مورد مطالعه به مقدار تقریبا برابری دارای فعالیت ضد باکتریای خوبی می‌باشند، با این تفاوت که مشتق حاوی گروه عاملی کلر دارای فعالیت ضد باکتری بیشتری نسبت به مشتق حاوی گروه عاملی برم در برابر باکتری‌ گرم منفی می‌باشد. از این مشاهدات می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که فعالیت ضد باکتری این کمپلکس‌ها به حضور استخلاف Cl و Br مربوط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction of Vanadil Schiff base Complexes with DNA of Timothy Calves by Ultraviolet-Visage Spectroscopy, Fluorescence Spectrometry and their Antibacterial Properties

نویسندگان [English]

  • Majid Amiri 1
  • Mostafa Fazli 2
  • Davood Ajloo 3
  • Gholamhossein Grivani 3
1 Faculty of chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty member of Semnan University
3 School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In this study, the interaction of Schiff base Exo-Vanadium Complexes from salicylidine derivatives with cytomegalovirus DNA (ct-DNA) was investigated by ultraviolet-spectroscopy and fluorescence spectroscopy. Using the results of these empirical studies, the coupling mechanism between the two chlorine derivatives and the bromo derivative of the schiff base complexes with DNA, the constant binding of the ligand to the DNA, and the number of binding sites (n) were investigated. The fixed binding values ​​(kb) and (kf) obtained from ultraviolet-light spectroscopy studies and fluorescence spectroscopy for Chromine derivatives are larger than the Barmox derivative, which suggests further interactions between the chlorine complex and DNA. The antimicrobial activity of the Schiff base Vanadil Complex, on the gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus and the worm-negative bacteria of Escherichia coli, was studied and compared with the standard antibacterial materials. Based on the results, both schiff base vanadium complexes of the study are approximately equal to the amount of good antibacterial activity, with the difference that the derivative contains a functional group of chlorine has more antibacterial activity than the derivative containing the bromine functional group against the bacteria Is negative. From these observations, it can be concluded that the antibacterial activity of these complexes is related to the presence of Cl and Br substituents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base complex
  • DNA
  • Spectroscopy
  • Anti-bacterial Activity
[1] C.P. Johnson, J.L. Atwood, J.W. Steed, C.B. Baner, R.D. Rogers, Inorg. Chem. 35 (1996) 2602.
[2] B. Mahdi, E. Saeed, J. Of Applied Chemistry, 22 (1391) 31, in Persian.
[3] B. A. Farshad, B. Mahdi, J. Of Applied Chemistry, 37 (1394) 101, in Persian.
[4] V. Dragutan, I. Dragutan, Platinum. Metals. Rev. 49 (2005) 33.
[5] A.S. Shawali, C.J. Párkanyi, Heterocycl. Chem. 17 (1980) 833.
[6] A.M. Stadler, J. Harrowfield, Inorg. Chim. Acta. 362 (2009) 4298.
[7] A. Kulkarni, P.G. Avaji, G.B. Bagihalli, S.A. Patil, P.S. Badami, J. Coord. Chem. 62 (2009) 481.
[8] M.F. Iskander, L. El-Sayed, N.M.H. Salem, W. Haase, H.J. Linder, S. Foro, Polyhedron. 23 (2004) 23.
[9] V.P. Singh, Spectrochim. Acta. Part A. 71 (2008) 17.
[10] K. Narang, V. Singh, E.S.R. Transition. Met. Chem. 21 (1996) 507.
[11] P. Barbazán, R. Carballo, B. Covelo, C. Lodeiro, J.C. Lima, E.M. Vázquez-López, Eur. J. Inorg. Chem. 17 (2008) 2713.
[12] E. İspir, Dyes and Pigments. 82 (2009) 13.
[13] J. Mohammad, K. Foad, R. K. Mohammad, M. Hossein, J. Of Applied Chemistry, 42 (1396) 9, in Persian.
[14] F. Zamani, M. Zendehdel, A. Mobinikhaledi, M. Azarkish, Microporous.  Mesoporous. Materials. 212 (2015) 18.
[15] R. Rajavel, M. Senthil Vadivu, C. Anitha, J. Chemistry. 5 (2008) 620.
[16] M.R. Maurya, Coord. Chem. Rev. 237 (2003) 163.
[17] C.S. Chow, J.K. Barton, Meth. Enzym. 212 (1992) 219.
[18] G. Grivani, V. Tahmasebi, A. DehnoKhalaji, V. Eigner, & M. Dusek, J. Coord. Chem. 67 (2014) 3664.
[19] G. Grivani, V. Tahmasebi, A. DehnoKhalaji, K. Fejfarov, & M. Dusek, Polyhedron, 51 (2013) 54.
[20] M.R. Eftink, C.A. ghiron, J. Biochem. 114 (1981) 199.
[21] Y. Sun, S. Bi, i. Song, D.C. Qiao, D. Mu, H. Zhong, J. Sens. 34 (1998) 675.
[22] F.L. Cui, J. Fan, J.P. Li, Z.D. Hu, J. Bioorg. Med. Chem. 12 (2004) 151.
[23] P.B. Kandagal, S.M.T. Shaikh, D.H. Manjunatha, J. Seetharamappa, J. Photochem. Photobiol. A. 189 (2001) 121.
[24] T. Chen, H. Cao, S. Zhu, Y. Lu, Y. Shang, M. Wang, L. Zhu, Mol. Bio. 81 (2011) 645.
[25] Y.J. Hu, G. Yu, J. Yong, X.Y. Liu, Spectrochim. Acta A. 65 (2006) 988.
[26] T. Yamanaka, S. Otsuka, Metalloproteins.Elsevier. Amsterdam (1998) 285.
[27] M. Shebl, Spectrochim. Acta A. 117 (2014) 127.
[28] M. Salehi, G. Dutkiewicz, A. Rezaei, A. Amoozadeh, S. Rahmani,G.H. Grivani, M. Kubicki, J. Chem. Crystallogr. 42 (2012) 871.
[29] Z. Mojgan, M. Zohreh, J. Of Cell and Texture, 1 (1396) 69, in pesian.