تهیه و شناسایی کمپلکس Th(IV) با خواص ضد باکتری و بر هم کنش آن با DNA

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این تحقیق، کمپلکس[Th(5,5'-dmbpy)3] (NO3)4] (1) تهیه شد که در آن dmbpy=5,5'-dimethyl-2,2'- bipyridine است. این ترکیب با استفاده از روش های طیفی (FT-IR، UV-Vis، 1H-NMR و لومینسانس)، آنالیز عنصری و روش ولتامتری چرخه ایی (CV) شناسایی شده است. داده های FT-IR نشان داد که لیگاند توسط اتم های نیتروژن به فلز مرکزی متصل شده است. طیف جذبی کمپلکس انتقالات میدان لیگاند و انتقالات بار را نشان می دهد. داده های الکتروشیمیایی برای این کمپلکس در محلول DMF نشان دهنده روند اکسایش و کاهش برای یون توریوم و لیگاند است. برهم کنش کمپلکس، و FS-DNA با استفاده ازروش های UV-Vis و ژل الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفته است. ثابت اتصال Kb = 3.5 × 105 محاسبه شد. همچنین تجزیه DNA با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز مورد بررسی قرار گرفت. خواص ضد باکتری و خواص فلورسانس کمپلکس 1 بررسی گردید. تست های بیولوژیکی کمپلکس و لیگاند در برابر انواع مختلف باکتری ها انجام شد که در نهایت خواص ضد باکتری کمپلکس نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization, Antibacterial properties and DNA Binding of a Th(IV) Complex

نویسندگان [English]

  • Tahere Kondori
  • Niloufar Akbarzadeh-T
Department of Chemistry, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In this investigation, we have reported the synthesis of the complex [Th(5,5´-dmbpy)3](NO3)4](1) that 5,5´-dmbpy =5,5´-dimethyl-2,2´-bipyridine. This complex has been characterized using spectral methods (FT-IR, UV-Vis, 1H-NMR and luminescence), elemental analysis and the Cyclic Voltammetry (CV) method. The FT-IR data shows that 5,5´-dimethyl-2,2´-bipyridine (5, 5´- dmbpy) ligand adduct to metal centers by nitrogen atoms. Electronic spectra of (1) shows ligand field transitions and charge transfer (CT) bands. Electrochemical data for the complex in the DMF solution show reduction and oxidation processes for the Thorium ion and ligand. The interactions of complex (1) with FS-DNA have been investigated using UV–Vis and gel electrophoresis. The binding constant (Kb) was calculated using UV–Vis technique (Kb=3.5×105). Also, DNA cleavage was studied using agarose gel electrophoresis. The antibacterial properties and fluorescence property of complex (1) have also been examined. The in vitro biological screening effects of the complex and ligand were tested against different types of bacterium and [Th(5,5´-dmbpy)3](NO3)4](1) shows antibacterial properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclic voltammetry (C.V)
  • Electronic spectra
  • Thorium ion
  • gel electrophoresis
  • antibacterial
[1] R.K. Saha, T.I. Khan, Surf. Coat. Technol., 205 (2010) 890.
[2] M. Sabri, A.A. Sarabi, S.M. Naseri Kondelo, Mater. Chem. Phys., 136 (2012) 566.
[3] A. Cziraki, B. Fogaassy, I. Geroces, E. Toth-Kadar, I. Bakonyi, J. Mater. Sci., 29 (1994) 4771.
[4] A. Cziraki, Z. Tonkovics, I. Geroces, B. Fogarassy, I. Groma, E. Toth-Kadar, T. Tarnoczi, I. Bakonyi, Mater. Sci. Eng. A, 179-180 (1994) 531.
[5] I. Bakonyi, E. Toth-Kadar, T. Tarnoczi, L.K. Varga, A. Cziraki, I. Geroces, B. Fogarassy, Nanostruct. Mater. 3 (1993) 155.
[6] S .Lauer, Z. Guan, H .Wolf, H. Natter, M .Schmelzer, R. Hempelmann, Nanostruct. Mater. 12 (1999) 955.
[7] M.J. Aus, B .Szpunar, A.M. El-Sherik, U. Erb, G. Palumbo, K.T. Aust , Scr. Metall. Mater., 27 (1992) 1639.
[8] H. Wolf, Z. Guan, X. Li, T. Wichert, Hyperfine Interact.136 (2001) 281.
[9] F. Nasirpouri, M.R. Sanaeian, A.S. Samardak, E.V. Sukovatitsina, A.V. Ognev, L.A. Chebotkevich, M.G. Hosseini, M. Abdolmaleki, Appl. Surf. Sci, 292 (2014) 795.
[10] S.L. Kuo, Y.C. Chen, M.D. Ger, W.H. Hwu, Mater. Chem. Phys., 86 (2004) 5.
[11] M. Ger, Mater. Chem. Phys., 87 (2004) 67.
[12] L. Chen, L. Wang, Z. Zeng, J. Zhang, Mater. Sci. Eng. A, 434 (2006) 319-325.
[13] M. Wang, J. Appl. Electrochem., 38 (2008) 245.
[14] A.A. Amadeh, Int. J. Mod. Phys. B, 22 (2008) 3037.
[15] C. Guo, Y. Zuo, X. Zhao, J. Zhao, J. Xiong, Surf. Coat. Technol., 202 (2008) 3385.
[16] E. Pompei, L. Magagnin, N. Lecis, P.L. Cavallotti, Electrochim. Acta, 54 (2009) 2571.
[17] H. Gul, F. Kilic, S. Aslan, A. Alp, H. Akbulut, Wear, 267 (2009) 976.
[18] M.G. Hosseini, E. Ariankhah, Journal of Applied Chemistry, 11 (2017) 147.