پیش تغلیظ و اندازه گیری دیازپام در نمونه‌های بیولوژیک و دارویی به روش میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانو صفحات اکسید گرافن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این مقاله از اکسید گرافن به عنوان جاذب موثر در میکرواستخراج فاز جامد پخشی جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری دیازپام استفاده شده است. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا حهت اندازه گیری آنالیت بکار برده شد. جهت اندازه گیری آنالیت‌ استفاده شده است. آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD)¸ میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی(FE-SEM) و FT-IR برای مشخصه یابی و تایید ویژگی های اکسید گرافن سنتز شده انجام شد. اثر متغیرهای مختلف بر پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آنالیت‌ مورد بررسی قرار گرفت و بهینه گردید. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده ng mL-1 100-1 خطی (ضریب همبستگی 9998/0) و حد‌تشخیص روش پیشنهادیng.mL-1 20/0 بدست آمد. مقادیر انحراف استاندارد نسبی (8n=) برای غلظت‌هایng mL-1 10 و 80 به ترتیب 6/3 % و 3/1 % بدست آمد. این روش به عنوان روشی مناسب برای اندازه‌گیری دیازپام در نمونه‌های دارویی و پلاسمای خون مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and determination of diazepam in pharmaceutical and biological samples by graphene oxide based on dispersive solid phase microextraction

نویسندگان [English]

  • Nazpari Mirzaei
  • Vida Rezaei
  • Behzad Aibaghi
School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

Graphene oxide (GO) has a great potential to use as an adsorbent in sample preparation procedures. In this research, GO was used as an effective adsorbent in a simple GO-based dispersive micro-solid phase extraction technique coupled with high-performance liquid chromatography-UV detector (HPLC-UV) for the determination of diazepam. The prepared GO was characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and scanning electron microscope (SEM) techniques. Various experimental parameters affecting the extraction recovery were investigated and optimized. Under the optimized conditions, a linear response was obtained in the concentration range of 1–100 ng mL−1 with a detection limit of 0.20 ng mL−1. It also showed reproducible results with relative standard deviation of 3.6 and 1.3 % for 10 and 80 ng mL−1 of Zn (II), respectively. The method was successfully applied to the diazepam analysis in biological and pharmaceutical samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazepam
  • Dispersive solid phase microextraction
  • preconcentration
  • Graphene Oxide
  • HPLC
[1] R. Balon, Psychother. Psychosom. 82 (2013) 353.
[2] S.S. Chung, C. Schusse, Antiepileptic drugs, in: H.-H. Frey, D. Janz (Eds.), Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2014.
[3] R.D. Bautista, A.I. Jiménez, F. Jiménez, J.J. Arias, J. Pharm. Biomed. Anal. 15 (1996) 183.
[4] W.F. El-Hawary, Y.M. Issa, A. Talat, Int. J. Biomed. Sci. 3 (2007) 50.
[5] S.M. Khalile, M.A. Zayed, S.M. Abd Allah, Egypt. J. Chem. 47 (2004) 1.
[6] C.F. Ferreyra, C.S. Ortiz, J. Pharm. Biomed. Anal. 29 (2002) 811.
[7] J. Dolejsova, P. Solich, C.K. Polydorou, M.A. Koupparis, C.E. Efstathiou, J. Pharm. Biomed. Anal. 20 (1999) 357.
[8] A.M. Gil Tejedor, P. Fernández Hernando, J.S. Durand Alegría, Anal. Chim. Acta. 591 (2007) 112.
[9] M.S. Aurora Prado, M. Steppe, M.F.M. Tavares, E.R.M. Kedor-Hackmann, M.I.R.M. Santoro, J. Pharm. Biomed. Anal. 37 (2005) 273.
[10] S.N. Muchoh, B.R. Ogutu, C.R. Newton, G.O. Kokwar, J. Chromatogr. B. Biomed. Sci. Appl. 761 (2001) 255.
[11] A.A. Pebdani, S. Khodadoust, M.S. Talebianpoor H.R. Zargar, V. Zarezade J. Chromatogr. B 1008 (2016) 146.
[12] R. Alizadeh, M. Salami, S. Seidi, Microchim. Acta (2018) DOI: 10.1007/s00604-018-2850-2.
[13] M. H. De. Oliveira, M. E. C. Queiroz, D. Carvalho, S. M. Silva, F. M. Lanc, Chromatographia  62 (2005) 215.
[14] M. Bakavoli, M. Kaykhaii, J. Pharm. Biomed. Anal. 31 (2003) 1185.
[15] M.G. Garcia, A. Garcia, I. Gonzalez, Talanta. 40 (1993) 1775.
[16] M. Rezaee1, F. Khalilian, M. Bahmani, M. Hosseinian, JAC 41 (2017) 99.
[17] A. Mollahhosseini؛ S. Abbasi, JAC 47 (2017) 263.
[18] H. Saberi, T. Golbabazade, N. Amel, E. Asghari, Sh. Yousefzade, JAC 40 (2016) 133.
[19] G. Islas, I.S. Ibarra, P. Hernandez, J.M. Miranda, A. Cepeda, Int. J. Anal. Chem. 2017 (2017) 1.
[20] W.S. Hummers, R.E. Offeman, J. Am. Chem. Soc. 80 (1958) 1339.
[21] D.C. Marcano, D. V. Kosynkin, J.M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, L.B. Alemany, W. Lu, J.M. Tour, ACS Nano. 4 (2010) 4806.
[22] H.M. Al-Saidi, A.A.A. Emara, J. Saudi Chem. Soc. 18 (2014) 745.
[23] V.A. Lemos, J.S. Santos, P.X. Baliza, 17 (2006) 30.
[24] F. Samadi, A.S. Yazdi, Z. Es' haghi,  J. Chromatogr. B 1092 (2018) 58.
[25] C. de Paula, M. Jurisch, E. Piccin, R. Augusti, Drug Test. Anal. (2018) DOI: 10.1002/dta.2395