شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

چکیده

اسانس گیری گیاه Fumaria Vaillantii Loisel با روش تقطیر با آب و بوسیله دستگاه کلونجر انجام شده است. جهت شناسایی مواد تشکیل دهنده ا سانس گیاه، اسانس حاصله به دستگاه GC/MS تزریق شد. نتایج حاصل نشان داد در مجموع 36 ترکیب در اسانس گیاه Loisel Fumaria Vaillantii وجود دارد که ترکیب های شاخص بالای یک درصد شامل: ترانس-انتول (97/14درصد)، 1،8-ﺳﻴﻨﺌول (01/13 درصد)، منتول (34/9 درصد)، منتون (18/5 درصد)، بتا-اینون(02/5 درصد)، سیکلوپنتادکانولید (53/4 درصد)، میرستسین (67/3 درصد)،آلفا-پینن (58/3 درصد)، تیمول (19/3 درصد) و ایزومنتون (14/3 درصد). همچنین فعالیت ضد باکتری اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel برروی دو نوع باکتری Staphylococcus areous و Escherichia coli بوسیله روش انتشار در آگار(Disk Diffusion Method) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسانس این گیاه دارای اثرات ضد باکتری خوبی می باشد.

عنوان مقاله [English]

Identification of Chemical Composition and Biological Activity of the Essential Oil of Fumaria Vaillantii Loisel of Kurdistan Province in Iran

چکیده [English]

The essential oil of Fumaria Vaillantii Loisel was isolated by hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus. In order to, identification of chemical composition, the obtained essential oil was injected to GC/MS instrument. Thirty six components were identified, the major components more than 1 percent include: trans anethole (14.97%), 1,8-cineole (13.01%), menthole (9.34 %), menthone (5.18%), beta-inone (5.02%), cyclopentadecanolide (4.53%), myristicine (3.67%), alpha-pinene (3.58%), thymole (3.19 %) and isomenthone(3.14% ). In this study also we evaluated the antibacterial activity of essential oil of Fumaria vaillantii Loisel against the growth of clinical isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli using agar disc diffusion method. The results showed that the antibacterial activity of the essential oil was well.