سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکسهای پلی پیریدیل‌روتنیوم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه دو کمپلکس پلی پیریدیل روتنیوم با فرمول  [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6(شکل 2) و [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN (شکل 3) سنتز و با تکنیک های معمول از قبیل 1HNMR، 13CNMR، UV-Vis، IR، طیف سنجی جرمی و هم چنین آنالیز عنصری شناسایی شدند که در این کمپلکس ها Tttp لیگاند سه دندانه ای پلی پیریدیل 4-p- ترشیو بوتیل فنیل- 2،2:2- ترپیریدین (شکل 1) و opda لیگاند ارتو-فنیلن دی آمین است.
مطالعات 1HNMR نشان می دهند که در کمپلکس  [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6، ارتو فنیلن دی آمین با از دست دادن دو اتم هیدروژن به یکی از دو صورت bqdi یا  s-bqdi کوئوردینه شده است (شکل 5). مطالعات الکتروشیمیایی در مورد این کمپلکس نشان می دهند که در ناحیه V 55/1 نسبت به NHE یک فرآیند اکسا-کاهشی مشاهده می شود که مربوط به یکی از فرآیندهای RuII(bqdi)/RuIII(bqdi) و یا RuIII(s-bqdi)/RuIV(s-bqdi) است. هم چنین در V 924/0- نسبت به NHE نیز یک فرآیند اکسا-کاهشی مشاهده می شود که مربوط به یکی از فرآیندهای RuII(bqdi)/RuII(s-bqdi) و یا RuIII(s-bqdi)/RuII(s-bqdi) است. در مورد کمپلکس [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CNنیز مطالعات نشان می دهد که به جای کوئوردینه شدن Cl که معمول است H2O کوئوردینه شده است. علاوه بر این مطالعات الکتروشیمیایی نیز نشان می دهند که در V 66/1 نسبت به NHE یک فرآیند اکسا-کاهشی شبه برگشت پذیر مشاهده می شود که به زوج RuII/RuIV(O) نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and electrochemical studies of a series of polypyridyl ruthenium complexes

نویسندگان [English]

  • Mahdi Behzad 1
  • davar M. baghaee 2
1 School of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
2 School of Chemistry, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, two polypyridyl ruthenium complexes with the formula [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 (Fig. 2) and [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN (Fig. 3) were synthesized and characterized by conventional techniques such as 1HNMR, 13CNMR, UV-Vis, IR, mass spectrometry as well as elemental analysis. In these complexes, Tttp is 4'-p-toluyl-2:2':6':2"-terpyridine (Fig. 1), and opda is ortho-phenylenediamine. The 1HNMR studies showed that in the [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 complex, ortho-phenylenediamine was coordinated by loss of two hydrogen atoms in one of the two bqdi or s-bqdi forms (Fig. 5) . Electrochemical studies of this complex showed that in the potential region 1.55 Volts relative to NHE, there is an oxidation process that is related to one of the processes RuII(bqdi)/RuIII(bqdi) or RuIII(s-bqdi)/RuIV(s-bqdi). Similarly, in 0.924 V, there is another redox process relative to NHE that relates to one of the processes RuII(bqdi)/ RuII(s-bqdi) or RuIII(s-bqdi)/RuII(s- bqdi). In the case of the complex [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN, studies showed that H2O was coordinated instead of Cl. In addition, electrochemical studies also showed a quasi-reversible redox process at 1.66 V vs. NHE which could be attributed to the RuII / RuIV(O) pair.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polypyridyl
  • electrochemistry
  • Ruthenium