استفاده از روش ولتامتری عاری سازی کاتدی جذب سطحی برای اندازه گیری همزمان مقایسه کادمیوم و روی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یک روش انتخابی و حساس برای اندازه گیری کادمیوم و روی ارائه شده است. این روش بر اساس تغلیظ به صورت جذب سطحی کمپلکس های یون های cd(II) و Zn(II) با 4-آمینو-5- متیل-2و4-دی هیدرو-3H-1و2و4تری آزول -3-تیون (MMTT) بر روی الکترود قطره جیوه آویزان (HMDE) و سپس احیای گونه های جذب سطحی شده توسط روش ولتامتری با استفاده از مدولاسیون پالس تفاضلی، بنا نهاده شده است. پارامترهای غلظت لیگاند، pH، پتانسیل و زمان پیش تغلیظ، سرعت روبش و ارتفاع پالس بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، یک منحنی کالیبراسیون خطی با محدوده های 450-5 و 850-5 ng/ml به ترتیب برای Cd(II) و Zn(II)، همراه با حد تشخیص ng/ml 7/1برای Cd(II) و ng/ml 3/1 برای Zn(II) بدست آمد. توانایی روش بوسیله تجزیه کادمیوم و روی در نمونه های آب و آلیاژ، مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use Of Differential Pulse Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetric Method For The Simultaneous Determination Of Trace Amounts Of Cadmium and Zinc

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Shemirani
  • Maryam Rajabi
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A selective and sensitive method for determination of cadmium and zinc is presented. The method is based on adsorptive accumulation of the complexes of Cd (II) and Zn (II) ions with 4-amiono-5-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-tion (MMTT) onto hanging mercury drop electrode (HMDE), followed by reduction of the adsorbed species by voltammetric scan using differential pulse modulation. The ligand concentration, pH, potential and time of accumulation, scan rate and pulse height were optimized. Under the optimized conditions, a linear calibration curve was obtained for the concentration of Cd (II) and Zn (II) in the range of 5-450 and 5-850 ng/ml, respectively, with a detection limit of 1.7 ng/ml Cd (II) and 1.3 ng/ml Zn (II). The ability of the method was evaluated by analysis of cadmium and zinc in water and alloy samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cathodic stripping voltammetry
  • Cadmium
  • Zinc
  • MMTT