ساختار بلوری و محاسبه انرژی برهمکنش های بین مولکولی در لیگاند شیف‌باز -N´,N-بیس (۴-یدو بنزیلیدین) اتان-۱و۲-دی‌آمین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده شیمی دانشگاه شریف

چکیده

در این مطالعه٬ یک لیگاند شیف‌باز بلقوه دودندانه‌ای جدید از واکنش تراکمی بین اتیلن دی‌آمین و ۴-یدو بنزآلدئید سنتز شد. ساختار بلوری ترکیب بوسیله پراش تک بلور اشعه X مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده ‌شد که ترکیب مربوطه در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضاییP21/n متبلور می‌شود. در ساختار بلوری٬ مولکول شیف‌باز در موقعیت ویژه‌ قرار گرفته که در آن مرکز تقارن وسط پیوند C─C قسمت دی‌آمین قرار دارد. با استفاده از محاسبات نظری میزان انرژی برهمکنش‌های برون مولکولی واحد های مولکولی در ساختار بلوری نیز بدست آمدند. مطالعات نظری برای بدست آوردن انرژی برهمکنش دی مرهای تشکیل شده از ساختار بلوری توسط برنامه گوسین انجام شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crystal structure and intermolecular interaction energy calculation in N,N′-bis(4-iodobenzylidene)-ethane-1,2-diamine

نویسندگان [English]

  • reza kia 1
  • Soheil Mahmoudi 2
1 Chemistry Department, Sharif University of Technology
2 Chemistry Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

A new potentially bidentate Schiff base ligand was synthesized from condensation reaction between ethylenediamine and 4-iodobenzaldehyde. The crystal structure of the compound was studied by single-crystal X-ray diffraction and it was shown that the compound was crystallized in monoclinic system with space group P21/n. In the crstal structure, the Schiff base molecule was located on special position with center of inversion in the middle of the C-C bond of the diamine segment. The intermolecular interaction energies of the interacting units were calculated by the theoretical calculations in the crystal structure. The theoretical calculations for interaction energies of the formed dimers from crystal structure were calculated by Gaussian program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crystal structure
  • Schiff base
  • Theoretical calculations