اندازه‌گیری مانگی‌فرین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذرات NiFe2O4

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 مرکز نانوبیوالکتروشیمی، دانشگاه علوم پزشکی، بم، ایران

چکیده

یک حسگر الکتروشیمیایی بسیار حساس بر اساس الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذرات NiFe2O4 برای تعیین مانگی‌فرین ساخته شد. الکترود اصلاح شده فعالیت الکتروکاتالیستی بسیار خوبی را نسبت به اکسیداسیون مانگی‌فرین در محلول بافر فسفات (0/7pH=) نشان داد. برای بررسی واکنش الکتروشیمیایی مانگی‌فرین با الکترود اصلاح شده، ولتامتری چرخه‌ای (CV)، کرونوآمپرومتری (CHA) و ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) مورد استفاده قرار گرفت. جریان اکسیداسیون مانگی‌فرین افزایش جریان چشمگیری را نشان داد و در مقایسه با الکترود خمیر کرین اصلاح نشده پتانسیل اکسیداسیون مانگی‌فرین در پتانسیل‌های کمتری صورت گرفت. تغییرات جریان ولتاگرام‌های رسم شده بر حسب غلظت مانگی‌فرین در محدوده 0/500-1/0 میکرومولار با شیب μA.μM-1 0576/0 خطی می‌باشد. حد تشخیص به دست آمده با استفاده از DPV برابر با 09/0 میکرومولار (3S/N=) می‌باشد. حسگر پیشنهاد شده برای تعیین مانگی‌فرین در نمونه‌های ادرار مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of mangiferin using carbon paste electrode modified with ionic liquid and NiFe2O4 nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Hadi Beitollahi 1
  • Shohreh Jahani 2
1 Environment Department, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 NanoBioElectrochemistry Research Center, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran
چکیده [English]

A highly sensitive electrochemical sensor was fabricated based on ionic liquid and NiFe2O4 nanoparticles modified carbon paste electrode for determination of mangiferin. The modified electrode exhibited excellent electrocatalytic activity towards the oxidations mangiferin in phosphate buffer solution (pH 7.0). Cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry (CHA) and differential pulse voltammetry (DPV) were used to investigate the electrochemical reaction of mangiferin at the modified electrode. It dramatically enhanced mangiferin oxidation current and shifted its potential towards less positive potential when compared to bare CPE. The peak current vs. mangiferin concentration diagram was found to be linear in range of 0.1 to 500.0 μM with the respective slope of 0.0576 μA μM-1. The detection limit obtained by DPV was 0.09 μM (S/N = 3). The proposed sensor was proved to be applicable for the determination of the mangiferin in urine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangiferin
  • Electrochemical sensor
  • Voltammetry
  • Carbon paste electrode