کمپلکس فتالوسیانین تثبیت شده بر روی پلی سایل-سزکویی-اکسان: کاتالیزگری جدید و کارآمد برای اکسایش بنزیل الکل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-ایران

2 دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-ایران

چکیده

در این مطالعه، نوعی پلی سایل-سزکویی-اکسان با گروه عاملی کلر تهیه و کمپلکس مس فتالوسیانین عامل دار بر روی این پلیمر تثبیت شد. پلیمر عامل دار تهیه شده، به وسیله الگوی پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و طیف نگاری فروسرخ شناسایی گردید. سپس این پلیمر عامل دار به عنوان کاتالیزگر در اکسایش بنزیل الکل به کار گرفته شد و پارامتر های نوع اکسنده، نوع حلال، مقدار کاتالیزگر، دما و زمان واکنش بهینه گردید. بهترین بازدهی به میزان70 درصد در طی 4 ساعت برای 40 میلی گرم کاتالیزگر در حلال استونیتریل با اکسنده ی ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید در دمای 82 درجه سانتیگراد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phthalocyanine Complex Supported on Polysilsesquioxane: A New and Efficient Catalyst for Oxidation of Benzyl Alcohol

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mirzaee 1
  • Masoomeh Faghani 2
  • Ali Keivanloo 2
1 Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In this research, poly organo silsesquioxane with a functional group which contains the chlorine atom has been prepared to support a functionalized phthalocyanine complex. The prepared catalyst has been characterized with powder X-ray diffraction pattern, field emission scanning electron microscopy and infrared spectroscopy. This catalyst was then used for catalytic oxidation of benzyl alcohol and some parameters in this model reaction have been optimized such as the type of oxidant and solvent, amount of catalyst, reaction temperature and time. It was found that the optimum conditions are 40 mg catalyst in acetonitrile as solvent with tert-butylhydroperoxide as oxidant at 82 C which gives 70% yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polysilsesquioxane
  • Phthalocyanine
  • Catalytic oxidation
  • Benzyl alcohol