تهیه‌ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) به عنوان جاذب کارآمد برای حذف رنگ آنیونی از محلول آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس(II) تهیه شد. نمونه توسط روش‌های دستگاهی پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه(FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی اشعه‌ی ایکس (EDX) و اسپکتروسکوپی نشری پلاسمای جفت شده القائی (ICP) شناسائی شد. کارائی نمونه‌ به عنوان جاذب برای حذف رنگ‌های آنیونی و کاتیونی متیل اورنژ، کنگورد، متیلن‌ بلو و مخلوط رنگ‌های متیلن‌ بلو و متیل اورنژ از محلول آبی بررسی شد. علاوه براین کارائی این نمونه با نمونه‌ی ZnO/ZnAl2O4 مقایسه شد. مدل‌های سینتیکی شبه مرتبه‌ی اول و شبه مرتبه‌ی دوم امتحان شد. نتایج نشان داد که نمونه‌ی ZnO/ZnAl2O4 آلائیده با یون مس (II) یک انتخاب امیدبخش برای حذف رنگ آنیونی متیل اورنژ از پساب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation of Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 as an efficient adsorbent for anionic dye removal from aqueous solution

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Absalan
  • Maryam Movahedi
  • Nahid Rasouli
Faculty of Chemistry, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 was prepared. The sample was characterized using X-ray diffraction (XRD), Fourier transforms infrared spectroscopy (FT-IR), Scanning electron microscopy (SEM) equipped with Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and Inductivity coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES). Efficiency of the sample as an adsorbent for anionic and cationic dyes removal such as Methyl orange, Congo red, Methylene blue and dyes mixture of Methylene blue and Methyl orange in aqueous solution was investigated. Furthermore, efficiency of this sample with undoped sample was compared. Pseudo- first order and pseudo- second order kinetic models were examined. The results showed that the Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4 sample is a promising candidate for removal of Methyl orange anionic dye from wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorbent
  • Anionic dye removal
  • Cu(II) doped ZnO/ZnAl2O4