اندازه گیری ولتامتری بنزرآزید با بکارگیری حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانوذره فریت کبالت و مایع یونی در نمونه های دارویی و بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلام، بوشهر، ایران

2 2گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

یک حسگر الکتروشیمیاییی اصلاح شده براساس الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات فریت کبالت و مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولینیم تترا فلورو بورات برای آنالیز بنزرآزید طراحی شده است. در مرحله اول، نانوذرات فریت کبالت با استفاده از روش همرسوبی سنتز شده و با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد برسی قرار گرفتند. در ادامه و در شرایط بهینه، سنسور طراحی شده برای آنالیز بنزرآزید در گستره خطی بین 1/0 تا0/350 میکرومولار با حدتشخیص 05/0 میکرومولار بکارگرفته شد. ضریب نفوذ بنزرآزید در سطح الکترود اصلاح شده با استفاده از تکنیک کرونوآمپرومتری تعیین شد. سنسور پیشنهادی گزینش پذیری مناسبی را برای آنالیز بنزرآزید در حضور مزاحمت های معمول نشان می‌دهد. در نهایت الکترود اصلاح شده برای آنالیز بنزرآزید در نمونه های دارویی و بیولوژیک استفاده شد و نتایج توانمندی بالای سنسور پیشنهادی برای آنالیز بنزرآزید در نمونه های حقیقی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Voltammetric determination of benserazide using electrochemical sensor modified with CoFe2O4 and ionic liquid in pharmaceutical and biological samples

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghaedi 1
  • Fatemeh Karimi 2
  • Hassan Karimi-Maleh 3
1 Department of basic science, Faculty of Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Laboratory of Nanotechnology, Quchan University of Technology, Quchan, Islamic Republic of Iran
3 Department of Chemistry, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

A modified electrochemical sensor based on carbon paste electrode modified with CoFe2O4 nanoparticle and 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate was fabricated for benserazide determination. In the first step, CoFe2O4 nanoparticle were synthesized by co-precipitation method and characterized by TEM method. In continuous and at optimum condition, the prepared sensor showed dynamic range between 0.1-350.0 μM with detection limit 0.05μM for determination of benserazide. The diffusion coefficient was determined by chronoamperometric method. The proposed sensor showed good selectivity for determination of benserazide in the presence of usual interferences. Finally, the modified sensor was used for determination of benserazide in pharmaceutical and biological samples and showed the high ability for analysis of this drug in real samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benserazide
  • CoFe2O4 nanoparticle
  • Ionic liquid
  • Electrochemical sensor
  • Voltammetry