ااصلاح شیمیایی در ساختار MCM-41 با {3-(2-آمینو‌اتیل آمینو)‌پروپیل}تری‌متوکسی‌سیلان: حذف رودامین‌B و زرد‌13 از پساب دو کارخانه‌ داروسازی و نساجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)،تهران،ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از مزو حفره MCM-41 اصلاح شده با {3-(2-آمینو‌اتیل‌آمینو)‌‌پروپیل}تری‌‌‌‌متوکسی‌‌سیلان به عنوان جاذب در حذف رنگزاهای قلیایی رود‌امین‌B و زرد‌ 13 انجام شده است. کارایی جاذب در حذف رنگزاهای قلیایی با بررسی متغیر‌هایی نظیر دز جاذب، pH، زمان تماس و دمای محلول در میزان حذف مطالعه شد. نتایج نشان داد که با افزایش دز جاذب از 1 به 6 میلی‌گرم، زمان تماس از 10 تا60 دقیقه و دما از 25‌ تا ºC65 میزان جذب از 60 تا 100% افزایش یافته است. همچنین شرایط بهینه حذف رنگزاها به ازای 6 میلی‌گرم جاذب، زمان 60 دقیقه، دمای ºC 65، pH برابر با 4 برای حذف رودامین B و pH برابر با 8 برای حذف زرد 13 تعیین شد. پس از تعیین شرایط بهینه، حذف رنگزاهای رودامین ‌B و زرد 13 مربوط به پساب دو کارخانه‌ داروسازی و نساجی بررسی شد. بیشینه میزان درصد حذف رودامین ‌B و زرد ‌13 در پساب با استفاده از جاذب MCM-41 اصلاح شده به ترتیب 63/97 و 11/96% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chemical modification on MCM-41 using {3-(2-aminoethylamino) propyl} trimethoxysilane: Removal Rhodamine B and Yellow 13 from pharmacy and textile wastes

نویسندگان [English]

  • Goldasteh Zarei 1
  • Shabnam Sheshmani 2
  • Mustafa fazaleh 3
1 Department of Chemistry, College of science, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH), Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associated Prof. of Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, chemical modification of MCM-41 mesoporous structure with {3-(2-aminoethylamino) propyl} trimetoxysilane was used as adsorbent for removal of Rhodamine B and Yellow 13. Adsorbent proficiency in removal of basic dyes was studied with parameters such as sorbent mass, pH, contact time and temperature. The results showed that as sorbent mass in 1-6 mg, contact time in 10-60 min, temperature in 25-65 ºC increased; removal of dyes increased in 60-100% in values. Optimal conditions were determined as sorbent mass in 6 mg, contact time in 60 min, temperature in 60 ºC and pH value in 4 and 8 for Rhodamine B and Yellow 13, respectively. Then, its application was investigated on removal of Rhodamine B and Yellow 13 from pharmacy and textile wastes, respectively. The maximum removal values of Rhodamine B and Yellow 13 in wastes using modified MCM-41 were 97.63 and 96.11%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCM-41
  • {3-(2-aminoethylamino) propyl} trimetoxysilane
  • Rhodamine B
  • Yellow 13
  • Removal