سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی مبتنی بر پلیمر قالب مولکولی و بررسی کارایی آن به عنوان جاذب در آنالیز آنتی بیوتیک سفالکسین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه شیمی کاربردی - دانشگاه آزاد واحد تبریز - تبریز - ایران

چکیده

هدف این مطالعه سنتز پلیمر قالب مولکولی با قدرت انتخابی سفالکسین می‌باشد. با انجام واکنش پلیمری شدن رادیکالی در حضور مولکول هدف: سفالکسین، مونومر عاملی: متاکریلیک اسید و اتصال دهنده عرضی: اتیلن گلیکول دی متاکریلات، شبکه‌ی سه بعدی پلیمرهای قالب مولکولی سنتز گردید. سپس طی فرایند استخراج، مولکول هدف جدا شده و بدین ترتیب شبکه پلیمری نانوحفره قالب‌دار شده تهیه شد. ویژگی‌‌ پلیمرهای سنتز شده بوسیله طیف‌های‌ مادون قرمز (FT-IR) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج سفالکسین به روش استخراج فاز جامد مغناطیسی پخش شده و اندازه‌گیری آن با تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام گرفت. بهینه‌‌سازی پارامترهای مختلف تاثیرگذار در استخراج، برای دستیابی به درصد بازیابی‌های بالا مورد مطالعه قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص 005/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر، انحراف استاندارد نسبی 18/3 % و منحنی کالیبراسیون در گستره 15 – 01/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر با ضریب همبستگی 996/0 تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان دادند، این روش از بازده و تکرارپذیری بالا برای جداسازی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز سفالکسین در نمونه‌های حقیقی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of magnetic nanocomposite based on molecularly imprinted polymer and its performance evaluation as adsorbents in the analysis of antibiotic cephalexin

نویسندگان [English]

  • Shabnam Pourkazem 1
  • malihe amirzehni 2
1 Department of Chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor Of Applied Chemistery, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is the synthesis of molecularly imprinted polymer (MIP) selective to cephalexin. The three-dimensional molecularly imprinted polymer networks were synthesized by radical polymerization of the template: cephalexin, the functional monomer: methacrylic acid and the cross-linker: ethylene glycol di-methacrylate. Then, during the extraction process, the template was separated and thus, imprinted nano pore polymer network was prepared. Synthetic polymer properties were investigated by infrared spectra (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) images. Cephalexin was extracted by magnetic dispersive solid-phase extraction and determined with high performance liquid chromatography (HPLC) technique. Various parameters which could affect the extraction performance were optimized to achieve the high recovery rates. Under the optimal conditions, the limit of detection 0.005 µg mL-1 and the relative standard deviation (RSD) 3.18% were obtained. The calibration curve was determined in the range of 0.01-15 µg mL-1 with a correlation coefficient of 0.996. The results showed that this method has efficiency and high repeatability for measuring and separating trace cephalexin in real samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecularly imprinted polymer
  • Cephalexin
  • Magnetic dispersive solid-phase extraction
  • High performance liquid chromatography