سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی کاربردی، شاهین شهر

3 شاهین شهر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر-دانشکده شیمی کاربردی

چکیده

الاستومرهای پلی یورتان یکی از پلیمرهای مهم با کاربردهای فراوان هستند که توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند. در این تحقیق ماکرو-دی‌آمین‌های جدیدی با موفقیت سنتز شدند و به عنوان توسعه دهنده‌های زنجیربرای بهبود خواص مکانیکی و پایداری حرارتی پلی ( یورتان- اوره) (PUUs) مورد استفاده قرار گرفتند. ویژگی‌های ساختاری ماکرو‌دی‌آمین‌های سنتز شده توسط FTIR شناسایی شد. همچنین، پایداری حرارتی کوپلیمرهای تهیه شده توسط DSC و TGA و DTG بررسی شده است. همچنین ویژگی‌های مکانیکی همه‌ی PUUs ها مورد بررسی قرار گرفته است. ذوب حرارتی (Tm) قسمت سخت کوپلیمرها در منحنی DSC ظاهر شده است. علاوه بر این، منحنی DSC هیچ گونه پیکی را در ناحیه اندازه‌گیری نشان نمی‌دهد. این بدین معنی است که دمای انتقال شیشه (Tg) کمتر از Co (80-) است. منحنی‌های TGA نشان می‌دهد که PUUs سنتز شده سبب بهبود پایداری حرارتی سیستم پلی یورتان شده است. نتایج آزمایش-های مکانیکی نشان می‌دهد که خواص مکانیکی کوپلیمرهای سنتزشده بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of poly(urethane-urea)s based on novel macro-diamines: enhanced mechanical properties

نویسندگان [English]

  • Fariborz Atabaki 1
  • Saeed Razaghpoor 2
  • shahrzad jahangiri 3
1 ِDepartment of Chemistry, Malek ashtar University of Technology.Shahinshahr
2 Department of Chemistry, College of Science, Malek-ashtar University of Technology, Shahin-shahr
3 Department of Chemistry, College of Science, Malek-ashtar University of Technology, Shahin-shahr
چکیده [English]

Polyurethane elastomers are an important polymer in many applications which attach many interest. In this research, novel macro-diamines were synthesized successfully and used as chain extenders for the improvement of mechanical properties and thermal stability of poly(urethane-urea)s (PUUs). Structural characteristics of synthesized macro-diamines investigated by FT-IR. Also, thermal stability of prepared copolymers studied by DSC, TGA and DTG. As well, mechanical characteristics all of the PUUs investigated. Thermal melting (Tm) of copolymers hard segment appears in DSC curves. Furthermore, DSC curves don’t show any peak in measured area; It’s mean glass transition temperature (Tg) is less than (-80) °C. TGA curves displays that synthesized PUUs improvement thermal stability of polyurethane system. Mechanical test results show that mechanical properties of synthesized copolymers are improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyurethane elastomer
  • macro-diamine
  • chain extender
  • poly(urethane-urea)s (PUUs)
[1] B. Voit, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 56(2017) 2810.
[2] M. Shoaib and A. Bahadur, E-Polymers.,16(2016)411.
[3] M. KayalvizhiJ. SureshS. KarthikA. Arun, Int. J.Plastics Technol., 20(2016) 128.
[4] M. Kayalvizhi ,E. Vakees, J. Suresh , S. Nagarajan ,A. Arun, Polym. Advan. Technol., 26(2015) 160.
[5] M. M. Alavi nekje, R. Gh. Del kelishmi, R. Akbar, M. Vakili, Synthesis of magnetic polyurethane soft foam nanocomposites, J. Appl. Chem, 35(2015) 9. (In Persian).
[6] S. Oprea, P. Gradinariu, A. Joga, J. Elastom. Plast., 49(2016) 120.
[7] C. Prisacariu, E. Scortanu, F. Piana,B. Agapie,Proceedings of the World Congress on Engineering, 3(2012) 1.
[8] M. Shoaib, A. BahadurSh. IqbalM. S. Ur. RahmanSh. AhmedGh. ShabirM. A. Javaid., J. Drug. Deliv. Sci. Tec, 37(2017) 88.
[9] M. Kayalvizhi, J. Suresh, A. Arun., Arab. J. Chem., (2015) 1.
[10] C. Roland, C. M. Roland, J. N. Twigg, Yem Van Vu, P. H. Mott, Polymer, 48(2007) 574.
[11] A. J. Ryan, J. L. Stanford, and R. H. Still, Polymer., 32(1991) 1426.
[12] L. Ning, W. De-Ning, and Y. Sheng-Kang, Macromolecules., 30(1997) 4405.
[13] S. Avaz, M. S. Oguz, O. Kurt, H. Menceloglu, Y. Z. Atılgan, Comp. Mater. Sci., 138 (2017) 58.
[14] C. Prisacariu, E. Scortanu, A. A. Caraculacu, E. G. Hitruc, Rev. Roum. Chim., 52(2007) 415.
[15] D. S. Bergsman, David, R. G. Closser,  Ch. J. TassoneB. M. ClemensD. Nordlund,S. F. Bent*, Mater. Chem, 29(2017) 1192.
[16] W. Du, J. Liu, Y. Wang, Y. Li, Prog. Org. Coat., 97(2016) 146.
[17] P. Lu, Y. Zhang, C. Jia, Y. Li and Z. Mao,Springer. Plus., 5(2016) 457.
[18] Y. Li, and C. Zeng, Polymer, 87(2016) 98.
[19] G. Toader, G.Toader , E. Rusen, M. Teodorescu,A. Diacon,P. O. Stanescu,T. Rotariu, A. Rotariu., J. Appl. Polym. Sci, 133(2016) 1.