ممیکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور به کمک امواج مافوق صوت و GFAAS برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار جزیی آلومینیم: بهینه‌سازی با روش پاسخ سطح و طراحی باکس- بنکن

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

2 بخش شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22075/chem.2019.17487.1625

چکیده

روش ساده، ارزان و آسان میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور به کمک امواج مافوق(UAE-SFODME) همراه شده با GFAAS برای استخراج و پیش گیری از آلومینیوم توسعه داده شد. عوامل موثر بر روش UAE-SFODME که در آن از آلیزارین قرمزS (ARS) به عنوان عامل کمپلکس‌کننده استفاده می‌شد، به کمک روش یک فاکتور-در یک زمان شناسایی و با روش طراحی باکس-بنکن و روش سطح پاسخ بهینه شدند. تحت شرایط بهینه شده: μL 180 حلال استخراج‌کننده (1-آندکانول)، μL 60 حلال پخش‌کننده (استون)، 07/4 pH، mg 0/2 آلیزارین قرمز S، mL 25 محلول آنالیت، مقدار فاکتور غنی‌سازی 80 ، حد تشخیص µg L−1 16/0 و انحراف استاندارد نسبی بین 5/3-0/5٪ بدست آمد. این روش به طور موثر آنالیز نمونه‌های مختلف آب و شیر خشک استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound-assisted emulsification solidified floating organic drop microextraction-GFAAS for determination of ultratrace aluminum: Response surface methodology and Box-Behnken Design

نویسندگان [English]

  • Sara Kiaparspour 1
  • Fatemeh Abbasitabar 2
1 Department of Chemistry, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 Department of Chemistry, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

A simple, inexpensive and easy-to-use method of ultrasound-assisted emulsification of solidified floating organic drops microextraction (UAE-SFODME) coupled to GFAAS was developed for the extraction and preconcentration of aluminum. The factors affect the UAE-SFODME of aluminum, using alizarin red S (ARS) as complexing agent, were determined using one-factor-at-a time and further optimization was carried out by Box-Behnken design and response surface methodology (RSM). Under the optimized conditions: extraction solvent 180 µL, pH 4.07, volume of dispersive solvent 60.0 µL, ARS 2.0 mg, and sample volume of 25 mL, an enrichment factor of 80, a detection limit of 0.16 µg L−1 and a relative standard deviation of 3.5-5.0 % were obtained. The method was effectively applied for analyzing different water samples and milk powder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasound-assisted emulsification
  • Microextraction
  • Response surface methodology