میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور به کمک امواج مافوق صوت و GFAAS برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار جزیی آلومینیم: بهینه‌سازی با روش پاسخ سطح و طراحی باکس- بنکن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

2 بخش شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

روش ساده، ارزان و آسان میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور به کمک امواج مافوق(UAE-SFODME) همراه شده با GFAAS برای استخراج و پیش گیری از آلومینیوم توسعه داده شد. عوامل موثر بر روش UAE-SFODME که در آن از آلیزارین قرمزS (ARS) به عنوان عامل کمپلکس‌کننده استفاده می‌شد، به کمک روش یک فاکتور-در یک زمان شناسایی و با روش طراحی باکس-بنکن و روش سطح پاسخ بهینه شدند. تحت شرایط بهینه شده: μL 180 حلال استخراج‌کننده (1-آندکانول)، μL 60 حلال پخش‌کننده (استون)، 07/4 pH، mg 0/2 آلیزارین قرمز S، mL 25 محلول آنالیت، مقدار فاکتور غنی‌سازی 80 ، حد تشخیص µg L−1 16/0 و انحراف استاندارد نسبی بین 5/3-0/5٪ بدست آمد. این روش به طور موثر آنالیز نمونه‌های مختلف آب و شیر خشک استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound-assisted emulsification solidified floating organic drop microextraction-GFAAS for determination of ultratrace aluminum: Response surface methodology and Box-Behnken Design

نویسندگان [English]

  • Sara Kiamarspour 1
  • Fatemeh Abbasitabar 2
1 Department of Chemistry, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 Department of Chemistry, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

A simple, inexpensive and easy-to-use method of ultrasound-assisted emulsification of solidified floating organic drops microextraction (UAE-SFODME) coupled to GFAAS was developed for the extraction and preconcentration of aluminum. The factors affect the UAE-SFODME of aluminum, using alizarin red S (ARS) as complexing agent, were determined using one-factor-at-a time and further optimization was carried out by Box-Behnken design and response surface methodology (RSM). Under the optimized conditions: extraction solvent 180 µL, pH 4.07, volume of dispersive solvent 60.0 µL, ARS 2.0 mg, and sample volume of 25 mL, an enrichment factor of 80, a detection limit of 0.16 µg L−1 and a relative standard deviation of 3.5-5.0 % were obtained. The method was effectively applied for analyzing different water samples and milk powder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasound-assisted emulsification
  • Microextraction
  • Response surface methodology
[1] S.R. Taylor, Geochim. Cosmochim. Acta28 (1964) 1273.
[2] H.M. Park, B.N. Oh, J.H. Kim, W. Qiong, I.H. Hwang, K.-D. Jung, C. Kim, J. Kim, Tetrahedron Lett.52 (2011) 5581.
[3] J.R. Cannon, J.T. Greenamyre, Toxicol. Sci.124 (2011) 225.
[4] H.W. Roesky, D.A. Atwood, Group 13 chemistry ii-biological aspects of aluminum. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002.
[5] J.-Z. Wang, J. Liu, T. Lin, Y.-G. Han, Y. Luo, L. Xi, L.-F. Du, J. Inorg. Biochem.126 (2013) 111.
[6] Who guideline: Drinking-water quality. World Health Organization (WHO), Geneva, 2008.
[7] J. Komárek, R. Červenka, T. Růžička, V. Kubáň, J. Pharm. Biomed. Anal.45 (2007) 504.
[8] S.B. Erdemoǧlu, K. Pyrzyniska, Ş. Güçer, Anal. Chim. Acta411 (2000) 81.
[9] I. Narin, M. Tuzen, M. Soylak, Talanta63 (2004) 411.
[10] O.Y. Nadzhafova, O.A. Zaporozhets, I.V. Rachinska, L.L. Fedorenko, N. Yusupov, Talanta67 (2005) 767.
[11] D. Citak, M. Tuzen, Food Chem. Toxicol.48 (2010) 1399.
[12] M. Tuzen, O.Z. Pekiner, Food Chem.188 (2015) 619.
[13] V. Zare-Shahabadi, P. Asaadi, F. Abbasitabar, A. Shirmardi, Journal of Brazilian Chemical Society28 (2016) 887.
[14] M.R. Khalili Zanjani, Y. Yamini, S. Shariati, J.Å. Jönsson, Anal. Chim. Acta585 (2007) 286.
[15] M. Ghambarian, Y. Yamini, A. Esrafili, Microchimica Acta180 (2013) 519.
[16] S. Dadfarnia, A.M. Haji Shabani, Anal. Chim. Acta658 (2010) 107.
[17] L. Lili, H. Xu, D. Song, Y. Cui, S. Hu, G. Zhang, J. Chromatogr. A1217 (2010) 2365.
[18] S. Dadfarnia, A.M. Haji Shabani, M. Shirani Bidabadi, A.A. Jafari, J. Hazard. Mater.173 (2010) 534.
[19] I. López-García, R.E. Rivas, M. Hernández-Córdoba, Anal. Bioanal. Chem.396 (2010) 3097.
[20] T. Asadollahi, S. Dadfarnia, A.M.H. Shabani, Talanta82 (2010) 208.
[21] M. Mohamadi, A. Mostafavi, Talanta81 (2010) 309.
[22] J. Pérez-Outeiral, E. Millán, R. Garcia-Arrona, Food Control62 (2016) 171.
[23] M.A. Bezerra, R.E. Santelli, E.P. Oliveira, L.S. Villar, L.A. Escaleira, Talanta76 (2008) 965.
[24] M. Rohani Moghadam, A. Talebizadeh Rafsanjani, L. Salehi, J. Appl. Chem.46 (1397) 267.
[25] A. Ahmadpour, A. Haghighi Asl, N. Fallah, J. Appl. Chem.42 (1396) 253.
[26] V. Zare-Shahabadi, Journal of Iranian Chemical Research5 (2012) 177.
[27] P. Shahbazikhah, M. Asadollahi-Baboli, R. Khaksar, R. Fareghi Alamdari, V. Zare-Shahabadi, J. Braz. Chem. Soc.22 (2011) 1446.
[28] F. Abbasitabar, V. Zare-Shahabadi, Drug Res (Stuttg)67 (2017) 476.
[29] V. Zare-Shahabadi, Med. Chem. Res.25 (2016) 2787.
[30] F. Abbasitabar, V. Zare-Shahabadi, Chemosphere172 (2017) 249.
[31] M. Resano, E. García-Ruiz, Anal. Bioanal. Chem.399 (2011) 323.
[32] N. Chamkouri, A. Niazi, V. Zare-Shahabadi, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy156 (2016) 105.
[33] J. Zolgharnein, A. Shahmoradi, J.B. Ghasemi, J. Chemom.27 (2013) 12.
[34] P. Vanloot, C. Branger, A. Margaillan, C. Brach-Papa, J.-L. Boudenne, B. Coulomb, Anal. Bioanal. Chem.389 (2007) 1595.
[35] S. Khan, T.G. Kazi, J.A. Baig, H.I. Afridi, N.F. Kolachi, Biol. Trace Elem. Res.144 (2011) 205.
[36] M. Buratti, C. Valla, O. Pellegrino, F.M. Rubino, A. Colombi, Anal. Biochem.353 (2006) 63.
[37] F. Farajbakhsh, M. Amjadi, J. Manzoori, M.R. Ardalan, A. Jouyban, Pharmaceutical Sciences22 (2016) 87.