مطالعه تجربی و تئوری برهمکنش های بین یک کتون و یک سری از الکل های نوع دوم با استفاده از روش کرک وود- باف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر

چکیده

در این مقاله بر هم کنش بین متیل اتیل کتون و برخی الکل های نوع دوم (2- پروپانول ، 2- بوتانول ، 2- پنتانول ، 2- هگزانول و 2- هپتانول) با استفاده از روش تجربی و با به کار گیری انتگرال های کرک وود – باف در مطالعه ترمودینامیک محلول ها و پدیده انحلال ترجیحی مورد بررسی قرار گرفته است . برای سیستم های دو جزئی شامل متیل اتیل کتون با برخی الکل های نوع دوم ، پارامترهای Gii ، Gjj ، Gij ، δii ، δjj و δijدر دمای K 15/298 محاسبه گردید و این پارامترها بر اساس ساختار و نوع پیوند های تشکیل شده در محلول ها تفسیر گردید. نتایج بر اساس برهم کنش های مولکولی و اثر طول زنجیره کربنی الکل ها مورد بحث قرار گرفت سپس مخلوط های دو جزئی در قالب تئوری کرک وود – باف محلول ها بررسی شدند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که برهم کنش ها در محلول نسبت به حالت خالص ضعیف تر می باشد و با افزایش طول زنجیره یک الکل این برهم کنش ها ضعیف تر می گردد زیرا با بلندتر شدن طول زنجیره ، قسمت غیر قطبی مولکول به قسمت قطبی که در بر گیرنده گروه هیدروکسیل است غلبه یافته و باعث کاهش برهم کنش ها می شود . نتایج بدست آمده از انتگرال های کرک وود- باف با استفاده از مقادیر تجربی حجم مولی فزونی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and theoretical study of interactions between a ketone and a series of 2-alkanol using Kirkwood-Buff method

نویسندگان [English]

  • Elham Shahbazi 1
  • Mohammad Almasi 2
1 Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, 65174, Iran
2 Faculty member of Malayer University
چکیده [English]

In this paper, the interaction between methyl ethyl ketone and some types of alcohols (2-propanol, 2- butanol, 2-pentanol, 2- hexanol and 2-heptanolol) was studied using an empirical method along with Kirkwood-Buff integrals and the of preferential solvation phenomenon. For binary systems including methyl ethyl ketone with 2-alkanol, the parameters Gii, Gjj, Gij, δii, δjj, and δij were calculated at 298.18 K and interpreted based on the structure and type of bond formed in solutions. The results were discussed based on molecular interactions and the effect of carbon chain lengths of alcohol. In general, it can be concluded that the interactions in the mixtures are weaker than the pure state, and with the increase in the length of the alcohol chain, these interactions become weaker because, as the chain length increases, the nonpolar part of the molecule increases. The results obtained from the Kirkwood-Buff integrals were confirmed using experimental values of excess molar volumes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methyl ethyl ketone
  • second-order alcohols
  • Kirkwood-Buff integrals
  • molecular interactions
[1] J. D. Pandey, R. Verma, Chem. Phys. 270 (2001) 429.
[2] A. Ben-Naim, J. Chem. Phys. 67 (1977) 4884.
[3] J. Gmehling, J. Lohmann, A. Jakob, J. Li and R. Joh, Ind. Eng. Chem. Res. 37 (1998) 4876.
[4] M. Almasi, Thermochim. Acta. 554 (2013) 25.
[5] E. Matteoli, J. Phys. Chem. B. 101 (1997) 9800.
[6] S. Heydarian, M. Almasi, Z. Saadati, J. Mol. Liq. 275 (2019) 122.
[7] A. K. Nain, J. Solution. Chem. 37 (2008) 1541.
[8] Y. Marcus, J. Chem. Soc. 86 (1990) 2215.
[9] D. R. Delgado, M. A. Pena, F. Martines, Rev. Colomb. Cienc. Quim. Farm. 42 (2013) 298.
[10] M. Almasi, Fluid Phase Equilib. 489 (2019) 1.