تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری پلیمرهای کوئوردیناسیونی جدید از کادمیوم بر پایه‌ی لیگاند باز شیف پل‌ساز پیریدینی؛ بررسی آنالیز سطح هرشفلد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی معدنی و کاتالیست، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران، ایران، 1983963113

10.22075/chem.2019.17186.1600

چکیده

دو ترکیب پلیمری جدید [Cd(OAc)2(L)]n،(1) و [Cd(OAc)2(L)(H2O)]n، (2) از واکنش نمک کادمیوم استات و لیگاند باز شیف 1و2-بیس(1-(پیریدین-4-ایل)اتیلیدین)هیدرازین، L، تهیه و ساختار آن‌ها با آنالیز پراش پرتو ایکس تک‌بلور شناسایی شد. بررسی‌های ساختاری نشان داد که هر دو ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک و به ترتیب در گروه‌های فضایی P21/c و I2/a متبلور شده‌اند. پلیمر کوئوردیناسیونی 1 در حلال دی‌متیل‌سولفوکساید به روش تبخیر آرام حلال سنتز شد و دارای ساختاری با زنجیرهای یک‌بعدی نردبانی است. در مقابل پلیمر کوئوردیناسیونی 2 به روش لایه نشانی در مخلوطی از حلال‌های متانل و آب سنتز شد و ساختار بلوری آن حاصل از انباشتگی زنجیرهای یک‌بعدی خطی است. همچنین با بررسی آنالیز سطح هرشفلد هر دو ترکیب، تاثیر برهم‌کنش‌های موثر در انباشتگی بلوری ترکیب‌های سنتز شده و میزان مشارکت هریک از این برهم‌کنش‌ها تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and Determination of the Crystal Structure of New Cadmium Coordination Polymers Based on Bridging Schiff-Base Pyridine Ligand; Investigation of Hirshfeld Surface Analysis

نویسندگان [English]

  • Behrouz Notash
  • Mahnaz Sadat Zolfaghari
  • Bahareh Mir Mohammad Sadegh
Department of Inorganic Chemistry and Catalysis, Faculty of Chemistry Sciences and Petroleum, Shahid Beheshti University, General Campus, Evin, Tehran 1983963113, Iran
چکیده [English]

Two new polymeric compounds of cadmium acetate and Schiff-base ligand 1,2-bis(1-(pyridine-4-yl)ethylydine)hydrazine, L, [Cd(OAc)2(L)]n ,(1) and [Cd(OAc)2(L)(H2O)]n , (2) were synthesized and characterized by single crystal X-ray diffraction analysis. Structural analysis reveals that both compounds were crystallized in monoclinic crystal system with P21/c and I2/a space group respectively. Coordination polymer 1 was synthesized by solvent evaporation method in dimethyl sulfoxide and has one-dimensional ladder like structure. Coordination polymer 2 was prepared by solvent diffusion method in the mixture of methanol and water solvent and its crystal structure was assembled from one-dimensional linear chains. Also the influence of effective interactions in the crystal packing of prepared compounds and the value of their contributions were investigated by Hirshfeld surface analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Coordination polymer"
  • "Cadmium"
  • "Solvent effect"
  • "Crystal packing"
  • "Hirshfeld surface analysis"