سنتز، شناسایی و مطالعه‌ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم‌ها‌ی دهنده‌ی نیتروژن و کمپلکس‌های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی-دانشگاه دامغان-دامغان-ایران

2 گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه دامغان-دامغان ایران

10.22075/chem.2020.15433.1486

چکیده

در این تحقیق یک لیگاند باز شیف دو دندانه‌ی جدید از تراکم فروسن کربوکسی آلدئید با ٣،۴-دی آمینوبنزوفنون با نسبت استوکیومتری 2:1 سنتز شد. کمپلکس‌های باز شیف تک هسته‌ای از واکنش بین لیگاند باز شیف دو دندانه‌ی N2 با پالادیم(II) استات، نیکل(II) استات چهار آبه و مس(II) استات یک آبه با نسبت‌های مولی 1:1 سنتز شدند. در این کمپلکس‌ها لیگاند از طریق اتم‌های نیتروژن ایمینی به فلز کوئوردینه می‌شود. خواص فلورسانس لیگاند باز شیف و کمپلکس‌های آن در حلال DMSO مورد مطالعه قرار گرفتند. مقادیر هدایت مولی کمپلکس‌ها در حلال استون غیر الکترولیت بودن این کمپلکس ‌ها را تأیید می‌کند. خواص الکتروشیمیایی لیگاند وکمپلکس های آن در حلال DMSO مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که کمپلکس‌ها می‌توانند به گونه‌های مختلف اکسید و احیا شوند. کمپلکس های سنتزی بوسیله‌ی طیف سنجی‌های FT-IR، 1H NMR،UV-Vis، آنالیز عنصری و هدایت سنجی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization, Fluorescence and Electrochemical Studies of New Ferrocene Schiff base ligand Containing Nitrogen Donor Atoms and Its Palladium(II), Nickel(II) and Copper(II) Complexes

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Abbasi 1
  • Bita Shafaatian 2
1 School of Chemistry, Damghan University, damghan, Iran
2 School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

A new bidentate Schiff base ligand was derived from the 2:1 molar condensation of ferrocenecarboxaldehyde with 3,4-diaminobenzophenone. Palladium, nickel and copper complexes were obtained by the reaction of the bidentate Schiff base ligand with palladium(II) acetate, nickel(II) acetate tetrahydrate and copper(II) acetate monohydrate in 1:1 molar ratio. In palladium, nickel and copper complexes the ligand was coordinated to metals via the imine N atoms. The fluorescence properties of the Schiff base ligand and its complexes were studied in DMSO. The molar conductivity values of complexes in acetone solvent implied the presence of non-electrolyte species. Electrochemical properties of the ligand and its metal complexes were investigated in the DMSO solvent at the 100 mVs−1 scan rate. The ligand and its metal complexes showed both reversible and irreversible processes at this scan rate. The products were characterized by FT-IR, 1H NMR, UV-Vis spectroscopies, elemental analysis, and conductometry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff Base
  • Ferrocene
  • Nickel(II) complex, copper(II) complex, Fluorescence, Electrochemistry