سنتز و کاربرد نانوذرات پلیمری قالب یونی مغناطیسی جهت استخراج و پیش تغلیظ انتخابی یون کادمیم در نمونه های حقیقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی تجزیه و آلاینده ها، دانشکده شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه شیمی تجزیه آلاینده ها، دانشکده شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش همرسوبی سنتز شد. سپس نانوذرات قالب یونی مغناطیسی جدید به عنوان جاذب اختصاصی برای استخراج مقادیر جزئی یون کادمیم در نمونه‌های آب، خاک و غذا مورد استفاده قرار گرفت و میزان کادمیم در این نمونه ها با دستگاه جذب اتمی شعله‌ای تعیین مقدار شد. پارامترهای موثر بر بازده استخراج از قبیل pH محلول، زمان جذب، میزان جاذب، نوع حلال شویشی و غلظت آن، حجم حلال شویشی و زمان واجذب مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر بهینه تعیین شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در گسترهµg L-1100-1 خطی بود و ضریب همبستگی برای آن 9981/0 به‌دست آمد. حد تشخیص برای یون کادمیم µg L-13/0 به دست آمد و همچنین درصد انحراف استاندارد نسبی(RSD%) روش برای غلظت µg L-1 20 با سه تکرار پیاپی در یک روز و بین چند روز به ترتیب 45/3 و 63/5 به‌دست آمد بود. برای این روش، بیشترین میزان جذب پلیمر قالب یونی مغناطیسی برای یون کادمیم µg g-1 35/66 بود. در نهایت نتایج رضایت بخشی برای اندازه گیری یون کادمیم در نمونه‌های آب، خاک و غذا با روش پیشنهادی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and application of magnetic ion imprinted polymer nanoparticles for selective extraction and preconcentration of Cd(II) in real samples

نویسندگان [English]

  • homeira ebrahimzadeh mabood 1
  • saeed khalilzadeh 2
  • aliakbar asgharinezhad 2
  • zahra mehrani 2
1 department analytical chemistry and pollutants, faculty of chemistry and petroleum sciences, shahid beheshti university, tehran, iran
2 department of analytical chemistry and pollutants, faculty of chemistry and petroleum science, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

In this paper, a new magnetic ion imprinted polymer nanoparticles was synthesized and utilized for the selective and rapid extraction, preconcentration and determination of trace amounts of Cd(II) ion in water, soil and food samples. The parameters affecting preconcentration like pH, adsorption time, amount of sorbent, elution solvent, eluent volume and concentration and desorption time were optimized. Following the sorption and elution steps, Cd(II) ion was quantified by flame atomic absorption spectrometry. The limit of detection (LOD) and the relative standard deviations (RSDs) were 0.3 μg L-1 and 3.45% -5.63% (inter-day and intra-day), respectively. The sorption capacity of ion imprinted polymer was 66.35 mg g-1 for Cd(II) ion. Finally, the proposed method was applied for determination of Cd(II) ion in water, soil and food samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic ion imprinted polymer nanoparticles
  • flame atomic absorption spectrometry
  • Cd(II) ion
  • Solid phase extraction
[1] S. E. Manahan. Environmental chemistry. Lewis Publishers, Boca Raton, (1994).
[2] W. Philip W. Encyclopedia of toxicology. Elsevier Ltd, Oxford, (2005), 375.
[3] M. Behbahani, M. Barati, M. K. Bojdi, A. P. Pourali, A. Bagheri, N. A. G. Tapeh, Microchimica Acta, 180 (2013) 1117.
[4] M. Khodarahmi, M. Eftekhari, M. Gheibi and M. Chamsaz, Journal of Food Measurement and Characterization, 12 (2018) 1.
[5] H. Abdolmohammad-Zadeh, A. Salimi, Microchimica Acta, 185 (2018) 343.
[6] Q. Li, B. Xu, L. Zhuang, X. Xu, G. Wang, X. Zhang, Y. Tang, Cellulose, 25 (2018) 3471.
[7] G. de Falco, M. Barczak, F. Montagnaro, T. J. Bandosz, ACS applied materials & interfaces, 10 (2018) 8066.
[8] J. P. Stanford, P. H. Hall, M. R. Rover, R. G. Smith, R. C. Brown, Separation and Purification Technology, 194 (2018) 170.
 [9] H.T. Fan, J. Li, Z.C. Li, T. Sun, Applied Surface Science, 258 (2012) 3815.
[10] B. Guo, F. Deng, Y. Zhao, X. Luo, S. Luo, C. Au, Applied Surface Science, 292 (2014) 438.
 [11] H. Salavati, M. Taei, N. Rasouli, A. Zohoor, G. Ashian, Journal of Applied Chemistry, 14 (2019) 121.