مطالعه اثر بازدارندگی 5-(3، 4، 5 تری متوکسی فنیل)-H2 تترازول بر روی خوردگی فولاد نرم در محلول اسید کلریدریک 1 مولار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی اثر بازدارندگی 5-(3، 4، 5 تری متوکسی فنیل)-2H تترازول بر روی خوردگی فولاد نرم در محلول اسید کلریدریک 1 مولار مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخص نمودن میزان بازدارندگی آن، از میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون استفاده گردید. غلظتهای مختلف از بازدارنده در محیط اسیدکلریدریک و در دماهای مختلف بررسی شده است. مطالعات پلاریزاسیون نشان داد که بازدارنده به صورت مختلط عمل کرده و انرژی آزاد گیبس برای بازدارنده برابر با 29.912 kJ/mol به دست آمده است. مطالعات ایزوترم جذب بازدارنده روی فولاد نرم نشان داد که جذب بازدارنده از ایزوترم جذبی لانگمویر تبعیت می کند. نتایج نشان می دهد با افزایش غلظت بازدارنده تا ppm 300 درصد بازدارندگی حدود 90 درصد بدست می آید. نتایج امپدانس نشان دهنده افزایش بیش از 10 برابری مقاومت به خوردگی نسبت به عدم حضور بازدارنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the inhibition effect of 5-(3, 4, 5-Trimethoxyphenyl)-2H-tetrazole on mild steel corrosion in 1 M HCl solution

نویسندگان [English]

  • Farshad Taghavi
  • Moosa Es'haghi
Department of chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this work, the inhibition performance of 5-(3, 4, 5-Trimethoxyphenyl)-2H-tetrazole on mild steel corrosion was investigated in 1 M HCl solution. Scanning electron microscopy (SEM), electrochemical impedance spectroscopy(EIS) and polarization were used to determine its inhibition effects. Different concentrations of the inhibitor and temperatures effect were investigated in 1 molar acid chloride solution. Polarization studies showed that the inhibitor affected mild steel in 1 M HCl solution by two types of interaction, chemisorption and physisorption. The Gibbs free energy of this inhibitor was -29.91 kJ.mol-1. Adsorption isotherm investigation of the inhibitor on mild steel proved that the adsorption of the inhibitor obeys the Langmuir adsorption isotherm. The results showed that increasing the inhibitor concentration up to 300 ppm increased the inhibition percentage up to 90%. The impedance results indicated increasing of the corrosion resistance in the presence of the inhibitor more than 10 times compared to the absence of the inhibitor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Inhibitor
  • Mild Steel
  • Tetrazole
  • Hydrochloric acid
[1] M. Behzadnasab, S. M. Mirabedini, K. Kabiri, S. Jamali, Corros. Sci., 53, (2011) 89.
[2] H. Ashassi-sorkhabi, T. A. Aliyev, S. Nasiri, R. Zareipoor, Electrochim. Acta., 52, (2007) 5238.
[3] Y. Meng, W. Ning, B. Xu, W. Yang, K. Zhang, Y. Chen, L. Li, X. Liu, J. Zheng, Y. Zhang, RSC Adv., 7, (2017) 43014.
[4] F. Davodi, I. Danaee, J. Appl. Chem., 13, (2018) 45. in Persian.
 [5] H. Ashassi-sorkhabi, M. R. Majidi, K. Seyyedi, Appl. Surf.  Sci., 225, (2004) 176.
[6] M. Finšgar, J. Jackson, Corros. Sci., 86, (2014) 17.
[7] G. Rimaszeki, T. Kulcsar, T. Kekesi, Hydrometallurgy, 125, (2012) 55.
[8] S. K. Saha, A. Dutta, P. Ghosh, D. Sukul, P. Banerjee, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, (2015) 5679.
[9] H. Ashassi-Sorkhabi, S. Moradi-Alavian, M. D. Esrafili, A. Kazempour, Prog. Org. Coatings, 131, (2019) 191.
[10] V. Purcar, I. Stamatin, O. Cinteza, C. Petcu, V. Raditoiu, M. Ghiurea, T. Miclaus, A. Andronie, Surf. Coat. Technol., 206, (2012) 4449.
[11] F. Liu, W. Liang, X. Li, X. Zhao, Y. Zhang, H. Wang, J. Alloys Compd., 461, (2008) 399.
[12] A. Dandia, S. L. Gupta, P. Singh, M. A. Quraishi, ACS Sustain. Chem. Eng., 1, (2013) 1303.
[13] M. Jeeva, G. V. Prabhu, M. S. Boobalan, C. M. Rajesh, J. Phys. Chem. C, 119, (2015) 22025.
[14] A. Döner, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, Corros. Sci., 53, (2011) 2902.
[15] K. Xhanari, N. Grah, M. Finšgar, R. Fuchs-Godec, U. Maver, Chem. Pap., 71, (2017) 81.
[16] M. Finšgar, J. Jackson, J. Lab. Autom., 21, (2016) 632.
[17] M. H. O. Ahmed, A. A. Al-Amiery, Y. K. Al-Majedy, A. A. H. Kadhum, A. B. Mohamad, T. S. Gaaz, Results Phys., 8, (2018) 728.
[18] S. Kertit, B. Hammouti, Appl. Surf. Sci., 93, (1996) 59.
[19] V. Mohammadi, A. Taheri, A. Mohamadi, M. zakaria Nezhad miri, J. Appl. Chem., 11, (2016) 149. in Persian.
[20] A. Y. Musa, A. A. H. Kadhum, A. B. Mohamad, A. R. Daud, M. S. Takriff, S. K. Kamarudin, Corros. Sci., 51, (2009) 2393.
[21] D. Daoud, T. Douadi, H. Hamani, S. Chafaa, M. Al-Noaimi, Corros. Sci., 94, (2015) 21.
[22] C. Verma, A. Singh, G. Pallikonda, M. Chakravarty, M. A. Quraishi, I. Bahadur, E. E. Ebenso, J. Mol. Liq., 209, (2015) 306.
[23] K. F. Khaled, M. M. Al-Qahtani, Mater. Chem. Phys., 113, (2009) 150.
[24] P. Liu, X. Fang, Y. Tang, C. Sun, C. Yao, Mater. Sci. Appl., 2, (2011) 1268.
[25] H. Ashassi-Sorkhabi, S. Moradi-Alavian, R. Jafari, A. Kazempour, E. Asghari, Mater. Chem. Phys., 225, (2019) 298.
[26] H. Ashassi-Sorkhabi, Z. Ghasemi, D. Seifzadeh, Appl. Surf. Sci., 249, (2005) 408.
[27] A. H. El-Askalany, S. I. Mostafa, K. Shalabi, A. M. Eid, S. Shaaban, J. Mol. Liq., 223, (2016) 497.
[28] F. Atabaki, S. Jahangiri, J. Appl. Chem., 11, (2017) 67. in Persian.
[29] A. Dutta, S. K. Saha, U. Adhikari, P. Banerjee, D. Sukul, Corros. Sci., 123, (2017) 256.
[30] M. A. Amin, K. F. Khaled, Q. Mohsen, H. A. Arida, Corros. Sci., 52, (2010) 1684.
[31] C. Verma, M. A. Quraishi, A. Singh, J. Taibah Univ. Sci., 10, (2016) 718.
[32] W. Zhang, R. Ma, S. Li, Y. Liu, L. Niu, Chem. Res. Chinese Univ., 32, (2016) 827.
[33] D. Zhang, Y. Tang, S. Qi, D. Dong, H. Cang, G. Lu, Corros. Sci., 102, (2016) 517.
[34] H. Ashassi-sorkhabi, N. Ghalebsaz-Jeddi, Mater. Chem. Phys., 92, (2005) 480.
[35] D. Seifzadeh, E. Golmoghani-Ebrahimi, Surf. Coatings Technol., 210, (2012) 103.
[36] H. Ashassi-Sorkhabi, N. Ghalebsaz-Jeddi, Mater. Chem. Phys., 92, (2005) 480.
[37] J. Aljourani, K. Raeissi, M. A. Golozar, Corros. Sci., 51, (2009) 1836.
[38] L. Li, J. He, J. Lei, L. Liu, X. Zhang, T. Huang, N. Li, F. Pan, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 75, (2017) 1.
[39] H. Ashassi-sorkhabi, E. Asghari, P. Ejbari, Acta Chim. Slov, 58, (2011) 270.
 [40] R. Yıldız, Ionics (Kiel)., 25, (2019) 859.
[41] J. Radilla, G. E. Negrón-Silva, M. Palomar-Pardavé, M. Romero-Romo, M. Galván, Electrochim. Acta, 112, (2013) 577.
[42] T. Ghailane, R. A. Balkhmima, R. Ghailane, A. Souizi, R. Touir, M. E. Touhami, K. Marakchi, N. Komiha, Corros. Sci., 76, (2013) 317.
[43] A. Ghanbari, M. M. Attar, M. Mahdavian, Mater. Chem. Phys., 124, (2010) 1205.