اندازه‌گیری ولتامتری ترشیو-بوتیل هیدروکینون در نمونه های غذایی با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات طلا و مایع یونی به عنوان سنسور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

اندازه گیری الکتروشیمیایی ترشیو-بوتیل هیدروکینون در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات طلا و مایع یونی 1-متیل-3-اکتیل ایمیدازولنیم تترافلوروبورات مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه گزنه و روش بیوسنتز تهیه شده و با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد انالیز قرار گرفت. الکترود اصلاح شده فرایند اکسایش ترشیو-بوتیل هیدروکینون به عنوان یک آنتی اکسیدانت غذایی را تسریع کرده است. در شرایط بهینه و در سطح سنسور طراحی شده، گستره خطی 0/5 نانومولار تا 450 میکرومولار با حدتشخیص 0/1 نانومولار برای اندازه گیری ترشیو بوتیل هیدروکینون گزارش شد. سنسور طراحی شده برای آنالیز ترشیو-بوتیل هیدروکینون در نمونه های غذایی با موفقیت به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Voltammetric determination of tert-Butylhydroquinone in food samples using carbon paste electrode modified with Au nanoparticle and ionic liquid

نویسندگان [English]

  • Atefe Mohammadian
  • Mahmoud Ebrahimi
Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Electrochemical determination of tert-Butylhydroquinone was investigated at surface of carbon paste electrode modified with Au nanoparticle and 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate as sensor. The Au nanoparticle was biosynthesized by Nettles extract and its morphological structure was characterized by TEM method. The modified electrode (carbon paste electrode modified with Au nanoparticle and 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate) accelerated the oxidation reaction of tert-Butylhydroquinone as food antioxidant. In the optimum condition, the linear dynamic range 5.0 nM-450µM with detection limit 1.0 nM was obtained for determination of tert-Butylhydroquinone. The fabricated sensor of was successfully used for analysis of tert-Butylhydroquinone in food samples.

Keywords: tert-Butylhydroquinone, Au nanoparticle, Biosynthesis, Electrochemical sensor, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate

کلیدواژه‌ها [English]

  • tert-Butylhydroquinone
  • Au nanoparticle
  • Biosynthesis
  • Electrochemical sensor
  • 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
[1] F. Karimi, A.F. Shojaei, K. Tabatabaeian, S. Shakeri, Journal of Molecular Liquids 242 (2017) 685
[2] H. Karimi-Maleh, M.R. Ganjali, P. Norouzi, A. Bananezhad, Materials Science and Engineering: C 73 (2017) 472.
[3] D.R. Thevenot, K. Toth, R.A. Durst, G.S. Wilson, Pure Appl. Chem. 71 (12) (1999) 2333.
[4] R. Pour, H. Ali, M. Behpour, M. Keshavarz,  J. Nanostructures 6 (3) (2016) 235.
[5] H. Karimi-Maleh, A.L. Sanati, V.K. Gupta, M. Yoosefian, M. Asif, A. Bahari, Sensors and Actuators B: Chemical 204 (2014) 647.
[6] M.L. Yola, V.K. Gupta, Tanju Eren, A.E. Şen, N. Atar, Electrochimica Acta 120 (2014) 204.
[7] A.K. Jain, V.K. Gupta, B.B. Sahoo, L.P. Singh, Analytical Proceedings including Analytical Communications 2 (1995) 99
[8] S. Cheraghi, M.A. Taher, H. Karimi-Maleh, J. Food Compos. Anal. 62 (2017) 254.
[9] P. Prieto, M. Pineda, M. Aguilar, Analytical Biochemistry, 269 (1999) 337.
[10] H. Yin, Y. Zhou, X. Meng, T. Tang, S. Ai, L. Zhu, Food Chemistry, 127 (2011) 1348.
[11] R. Schuster, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 431 (1988) 271.
[12] B.F. Kenney, Journal of Chromatography A 546 (1991) 423.
[13] D. Citak, M. Tuzen, Food and Chemical Toxicology, 48 (2010) 1399.
[14] O. Akyıldırım, F. Kardaş, M. Beytur, H. Yüksek, N. Atar, M.L. Yola, J. Mol. Liq. 243 (2017) 677.
[15] F. Tahernejad-Javazmi, M. Shabani-Nooshabadi, H. Karimi-Maleh, Composites Part B 172 (2019) 666.
[16] R. Emamian, M. Ebrahimi, H. Karimi-Maleh, Journal of The Electrochemical Society, 165 (2018) B762.
[17] M. Bijad, H. Karimi-Maleh, M.A. Khalilzadeh, Food Anal. Methods 6 (2013) 1639.