بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن‌زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش کاتالیزوری نانو ذرات منیزیم اکسید در تخریب رنگ اسید رد 8 (AR8) در فرآیند ازن زنی است. نانو ذرات منیزیم اکسید توسط روش سل ژل تهیه شد و مطالعات مربوط به ساختار و ریخت شناسی توسط فنون پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، جذب و واجذب نیتروژن،و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) انجام شد. مطالعات تخریب رنگ در یک راکتور نیمه پیوسته انجام شد، و نتایج نشان داد که نانو ذرات منیزیم اکسید به میزان قابل توجهی سرعت تخریب رنگ AR8 را افزایش می دهد، به طوریکه درمدت زمان یکسان (min 30) از ازن زنی درصد تخریب رنگ AR8 از 60 % برای ازن زنی تنها به 98 % در حالت استفاده از کاتالیزور می رسد.این نتایج در شرایط بهینه5/7 pH =و غلظت کاتالیزور mg/L22 و غلظت اولیه ppm 150 از AR8 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Degradation of AR8 dye as Pollutant from water using Catalytic Ozonation Process by MgO Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bashiri Kivi 1
  • Seyed Reza Nabavi 2
  • Sayed Reza Hosseini 2
1 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Mazandaran, Babolsar , Iran
چکیده [English]

The use of catalysts to increase the efficiency of the ozonation process is known as the catalytic ozonation process that has been considered in recent years. The purpose of this study was to investigate the role of magnesium oxide in the degradation of acid red 8.colour (AR8) in the process of ozonation. Nanoparticles of magnesium oxide were prepared by sol-gel method and characterized by X-ray diffraction techniques (XRD), scanning electron microscopy (SEM), nitrogen adsorption and desorption, and infrared Fourier transform- Infrared Spectroscopy (FT-IR ). Color degradation studies were carried out in a semi-continuous reactor, and the results showed that nano magnesium oxide significantly increases the rate of degradation of AR8 color, so that during the same time (min 30) from ozone, the percentage of degradation of AR8 color from 60 % for ozonation only 98% for catalyst use. These results were obtained at optimal conditions of 5.7 pH = and a catalyst concentration of 22.86 mg / L and an initial concentration of 150 ppm of AR8.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyzed ozonation
  • magnesium oxide nanoparticles
  • nano catalyst
  • advanced oxidation process
  • degradation AR8