حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های جهان امروزی، رشد آلودگی آب‌ها توسط ترکیبات ناشی از صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های بشری می‌باشد. اکثر این ترکیبات، به ویژه مواد رنگزا، آلاینده‌های آلی پایدار می‌باشند که نسبت به روش‌های تصفیه متداول بسیار مقاوم هستند. از این رو، تصفیه پساب بسیار حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر نانو ذرات ZnO بر روی الکترود تیتانیوم با روش لایه نشانی الکتروفورتیک پوشش دهی شده و با روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDS) مورد بررسی قرار گرفت. الکترود اصلاح شده به عنوان آند در حذف همزمان رنگزاهای مالاشیت سبز، اسید زرد3، اسید قرمز33 و راکتیو نارنجی ۷ با فرآیند اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی به کار گرفته شد. میزان حذف رنگزاهای مالاشیت سبز، اسید زرد3، اسید قرمز33 و راکتیو نارنجی ۷ به ترتیب 84.06، 79.19، 93.53 و 94.28 درصد بوده که با استفاده از روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous removal of some dyes using advanced electrochemical oxidation method: Multivariate calibration (PLS) method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahmoudian
  • Farideh Nabizadeh Chianeh
  • S. Maryam Sajjadi
Faculty of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

One of the main current worldwide concerns is the growth of water pollution by organic compounds arising from many industrial, agricultural and urban human activities. Most of these compounds, especially dyes, are persistent organic pollutants that are very resistant to conventional treatment methods. Therefore, wastewater treatment is a very important issue. In the present study, ZnO nanoparticles were coated on a titanium electrode by an electrophoretic deposition method and examined by Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and Energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). Modified electrode, as an anode, was used for the simultaneous removal of Malachite Green, Acid Yellow 3, Acid Red 33 and Reactive Orange 7 through the advanced electrochemical oxidation process. Color removal efficiencies of Malachite Green, Acid Yellow 3, Acid Red 33 and Reactive Orange 7 were 84.06, 79.19, 93.53, and 94.28 % respectively, which was obtained using multivariate calibration (partial least squares).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ti/nanoZnO electrode
  • Electrophoretic deposition
  • Dye
  • Multivariate calibration