طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

2 گروه نانو فناوری، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی، صنعتی و فناوری پیشرفته

3 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22075/chem.2020.18021.1652

چکیده

در این پژوهش چارچوب آلی- فلزی متخلخل ایتریم به عنوان نانومواد متخلخل نوین به کمک روش مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست و موثر اولتراسونیک به همراه مایسل معکوس ساخته شدند. تکنیک‌های شناسایی متفاوتی همچون پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیزهای گرماسنجی حرارتی (TGA) و تفاضلی (DSC)، طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و تکنیک جذب نیتروژن (BET) به منظور مشخصه‌یابی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج طراحی آزمایشات نشان داد که پارامترهای تجربی موثر بر میزان جذب آلاینده متان شامل دما، مدت زمان انجام واکنش و فشار می‌باشند که این پارامترها و بر همکنش بین آنها با استفاده از روش Fractional Factorial Design مورد طراحی قرار گرفتند. کنترل فرآیند توسط آنالیز واریانس و روش شناسی سطح- پاسخ (RSM) مورد مطالعه قرار گرفت به طوری که RSM امکان تولید نانومواد متخلخل با شرایط بهینه تجربی به منظور دستیابی به بیشترین مقادیر جذب گاز آلاینده متان را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and manufacturing of Y-metal organic framework and its application in adsorption of CH4 gas pollution: optimization of the process using systematic studies

نویسندگان [English]

  • Daryoush Afzali 1
  • Ghasem Sargzi 2
  • Moslem Afzali 3
1 Department of Environment, Graduate university of Advance Technology
2 Department of Nanotechnology, Graduate University of Advance Technology
3 Null
چکیده [English]

In this study, Y-metal organic framework as a novel porous material was synthesized by affordable- ecofriendly and effective method of ultrasound assisted reverse micelle. Relevant analyses including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), thermo-gravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis were applied for physicho-chemical characterization of the products. Results obtained from experimental design showed that the experimental parameters affected on adsorption of CH4 gas pollution included temperature, time duration and pressure. These parameters and their interactions were designed by fractional factorial design method. The control of procedure was studied by analysis of variance and response surface methodology (RSM). RSM investigated the possibility of the Y-metal organic framework in optimal conditions to achieve maximum adsorption of CH4 pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Y-metal organic framework
  • Ultrasonic assisted reverse miceele method
  • Factorial design
  • Adsorption of CH4 pollution