تهیه‌الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نقاط کوانتومی گرافن/کیتوسان و کاربردآن دراندازه‌گیری الکترو‌کاتالیستی استامینوفن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه تیربز، تبریز، ایران

2 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه تیربز، تبریز، ایران

چکیده

در کار پژوهشی حاضر نانو‌کامپوزیت نقاط کوانتومی گرافن –کیتوسان به روش هیدروترمال سنتز شد. نانوکامپوزیت سنتز شده با روشهای مختلف از جمله تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیف سنجی پراش انرژی پرتوی ایکس و طیف سنجی اسپکتروسکوپی UV مورد مطالعه قرار گرفتن. این ترکیب به عنوان اصلاح کننده در تهیه الکترود اصلاح شده مورد قرار گرفته است. رفتار الکتر‌و‌شیمیایی استامینوفن برروی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت نقاط‌کوانتومی گرافن–کیتوسان (GQDs-CS) مورد مطالعه قرار گرفته و مشاهده شد که این حسگر رفتار الکتروکاتالیستی خوبی در جهت اکسایش این دارو دارد. فعالیت الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده نسبت به اکسایش استامینوفن بااستفاده از ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش از ولتامتری پالس تفاضلی سیگنال تجزیه ای درناحیه 0.30 الی 65 میکرومولار خطی بوده و حد تشخیص 0.24 میباشد. الکترود اصلاح شده با موفقیت برای اندازه‌گیری استامیو.فن در نمونه های دارویی و سرم خون انسانی مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of modified glass carbon electrode with graphene / chitosan quantum dots and its application in electrocatalytic measurements of acetaminophen

نویسندگان [English]

  • Karim Asadpour-Zeynali 1
  • Khadijeh Bigdeloo 2
1 Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz,, Tabriz , Iran
2 Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the present research work, nanocomposite of graphene-chitosan quantum dots (GQDs-CS) was synthesized by hydrothermal method. The synthesized nanocomposite was studied by various methods including scanning electron microscopy, field emission microscopy, energy diffraction X-ray spectroscopy and UV spectroscopy. This nanocomposite has been used as a modifier in the preparation of modified electrodes. The electrochemical behavior of acetaminophen on a glass-carbon carbon electrode modified with graphene-chitosan quantum dot nanocomposite was studied and it was observed that this sensor has a good electrocatalytic behavior for the oxidation of this drug. The electrochemical activity of the modified electrode for the acetaminophen oxidation was studied using cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry. Using the method of differential pulse voltammetry, the analytical signal is linear in the range of 0.30 to 65μM and the detection limit was 0.24. The modified electrode was successfully used to determination of acetaminophen in drug and human blood serum samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified glassy carbon electrode
  • Graphene-chitosan quantum dot nanocomposite
  • Acetaminophen
  • Differential pulse voltammetry