بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده

در این پژوهش ترکیب باز شیف جدیدی با استفاده از واکنش تراکمی 2-هیدروکسی-1-نفتالدهید با 4و5و6و7-تتراهیدروبنزوتیازول-2و6-دی‌آمین سنتز گردید. محصول بدست آمده با طیف سنجی‌های زیرقرمز و 1H-NMR شناسایی گردید. برهمکنش این ترکیب باDNA استخراج شده از تیموس گوساله (ct-DNA) به کمک طیف سنجی فلورسانس و دورنگ‌نمایی دورانی (CD) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین توانایی پیوند و نوع برهمکنش ترکیب باز شیف مربوطه باct-DNA به کمک داده‌های غیرطبیعی شدن DNA و. پارامترهای پیوندی و ترمودینامیکی برهم‌کنش ترکیبات با DNA تعیین شد. در نهایت خواص ضد سرطانی این ترکیب بروی دو رده‌ی سلول سرطانی HepG2 و MCF-7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتصال ترکیب بهDNA به صورت شیاری بوده و مقادیر IC50 این ترکیب برای دو رده‌ی سلولی HepG2 و MCF-7 به ترتیب 21/2± 52/34 و 70/3± 75/7 میکرومولار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Anti cancer properties of Schiff base compound based on 4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzo[d]thiazole

نویسندگان [English]

  • Sudabeh Shokrollahi
  • Ahmad Amiri
Tehran, University of Tehran, Campus of Sciences, Faculty of Chemistry
چکیده [English]

In this study, a new Schiff base compound was synthesized using the condensation reaction of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde with 4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzothiazole-2, 6-diamine. The product was characterised by using FT-IR and 1H-NMR techniques. The interaction of this compound with DNA extracted from calf thymus (ct-DNA) was studied by the fluorescence emission and circular dichroism (CD). In addition, the binding ability and the interaction type of the corresponding Schiff base with ct-DNA was determined by monitoring of DNA denaturation data and bonding and thermodynamic parameters of the interaction of compound with DNA. Finally, the anti-cancer properties of this compound were investigated on two categories of HepG2 and MCF-7 cancer cells. The results showed the groove binding of the compound to DNA and the IC50 values of the compound for the two cell lines HepG2 and MCF-7 were 34.52 21 2.21 and 7.75 70 3.70 μM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base
  • ct-DNA
  • Anti-Cancer Properties
  • Circular Dichroism