لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان،تبریز،ایران

چکیده

در این کار پژوهشی، لیگاندهای شیف باز مشتقات فنولات ((E)- 2و4-دی-ترت- بوتیل-6-((پیریدین-2-ایل متیلن)آمینو)فنول (HLBAIC) ، (2-((E)-((2-هیدروکسی فنیل)ایمینو))متیل)-6-متوکسی فنول (LSAL) و (2و'2- ((E وE')-(1و4-فنیلن بیس(متانیلیدن))بیس(آزانیلیدن))دی فنول (LTPH) تهیه شدند و سپس کمپلکس‌های پراسئودیمیوم و ساماریوم آن‌ها سنتز شدند. لیگاندها و کمپلکس‌های سنتز شده با استفاده از تکنیک‌های آنالیز عنصری و طیف سنجی FT-IR شناسایی شدند. همچنین خواص فلورسانس و UV-Vis ترکیبات سنتزشده مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. به‌علت ساختار صلب لیگاند (HLBAIC) کمپلکس‌های بر پایه‌ی این لیگاند بالاترین شدت فلورسانس را نشان دادند. شدت فلورسانس کمپلکس پراسئودیمیوم با لیگاند (HLBAIC) و کمپلکس ساماریوم با لیگاند (HLBAIC) افزایش و شدت فلورسانس کمپلکس ساماریوم با لیگاند (LSAL) و کمپلکس پراسئودیمیوم با لیگاند LTPH)) کاهش یافته است. تشابه الگوی فلورسانس کمپلکس‌های با لیگاندهای یکسان حاکی از لیگاند محور بودن رفتار فلورسانس در این کمپلکس‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenolate-based ligands and their complexes with samarium and praseodymium: Synthesis, characterization and investigation of fluorescence properties

نویسندگان [English]

  • Behzad Soltani
  • moayed Hosseini sadr
  • sharafeh karampour
Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, phenolate derivatives Schiff base ligands (HLBAIC): ((E)-2,4-di-tert-butyl-6-((pyridine-2-ylmethylene)amino)phenol), (LSAL): (2-((E)-((2-Hydroxyphenyl)imino) methyl)-6-methoxyphenol) and (LTPH): (2,2'-((1E,1'E)-(1,4-phenylenebis(methanylylidene)) bis(azanylylidene))diphenol) were prepared, then their praseodymium and samarium complexes were synthesized. The synthesized ligands and complexes were characterized by using elemental analysis and FT-IR spectroscopy techniques. Also, the fluorescence and UV-Vis properties of synthesized compounds were compared and investigated. Among the synthesized compound the complexes with (HLBAIC) ligand showed the highest fluorescence intensity that it can attributed to the very rigid structure of this ligand. The fluorescence intensity of praseodymium complex with (HLBAIC) ligand and samarium complex with (HLBAIC) ligand increased and the fluorescence intensity of samarium complex with (LSAL) ligand and praseodymium complex with (LTPH) ligand decreased. The Similar fluorescence spectrum pattern of complexes with the same ligand indicate the ligand-oriented behavior of fluorescence in these complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lanthanide complexes
  • fluorescence
  • phenolate ligands