سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 دانشکده زیست شناسی و انستیتو علوم زیستی،دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این پژوهش، لیگاند بازشیف سه دندانه ای از نوعN2O ‎‏ تهیه شد و سپس پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی مس(‏II‏) آن ‏سنتز گردید. لیگاند و ‏پلیمرکئوردیناسیونی توسط روشهای تجزیه ای و طیف سنجی مورد شناسایی قرار گرفتند. ساختار ‏بلوری پلیمر کئوردیناسیونی با استفاده از پراش اشعه ایکس ‏تک بلور تعیین شد و نشان داد که یون مس(‏II‏) توسط ‏لیگاندهای باز شیف و استات احاطه شده و هندسه هشت وجهی انحراف یافته را بوجود آورده است ‏بطوری که در آن دو ‏اتم نیتروژن ( یک اتم نیتروژن آمینی و یک اتم نیتروژن ایمینی) و یک اتم اکسیژن فنولی از لیگاند باز شیف سه دندانه ‏ای و دو اتم ‏اکسیژن از لیگاند آنیونی استات به مرکز مس (‏II‏) متصل شده اند. یکی از اکسیژن های استات همزمان به ‏دو مرکز فلزی مس متصل شده و باعث بوجود ‏آمدن پلیمر کئوردیناسیونی خطی شده است. فعالیت ضد باکتریایی لیگاند ‏و پلیمر کئوردیناسیونی در برابر باکتری های کلبسیلا پنمونیه(‏Klebsiella ‎pnomoniae ‎‏ ) و سالمونلا اینتریتیدیس( ‏Salmonella enteritidis‏) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که‎ ‎‏ لیگاند باز شیف فعالیت بیشتری را ‏در ‏مقایسه با پلیمر کئوردیناسیونی مربوطه در برابر این باکتریها داراست.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and crystal structure determination of a ‎new 1 D Cu(II) coordination polymer containing ‎tridentate Schiff base ligand and bridged acetate ‎and investigation of antibacterial activity of the ‎ligand and polymer

نویسندگان [English]

  • Malihe khoramaki 1
  • Gholamhossein Grivani 1
  • Mehdi khorshidi 2
1 School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
2 School of Biology and Institute of Biological Science, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In this research, the tridentate Schiff base ligand N2O was prepared and then the 1D Cu(II) ‎coordination ‎polymer was synthesized. The ligand and polymer were characterized via analytical and ‎spectral methods. The ‎crystal structure of polymer was determined by single crystal X-ray diffraction ‎method. It was exhibited that ‎the Cu(II) ion was surrounded by tridentate Schiff base ligand and ‎acetate ion, produced distorted octahedral ‎geometry. Two nitrogen atoms( one aminic ‎nitrogen atom and one iminic nitrogen atom) and one phenolic ‎oxygen atom from tridentate Schiff ‎base ligand and two oxygen atoms of acetate ion coordinated to the Cu(II) ‎ion. One of the oxygen ‎atoms was simultaneously coordinated to two Cu(II) ions and caused the formation of ‎the linear ‎coordination polymer. The antibacterial activity of the ligand and coordination polymer was ‎‎investigated against the Klebsiella pneumoniae‎‏‎,‎‏ ‏‏‎ Salmonella enterica bacteria and the results showed ‎that the ‎ligand was exhibited higher activity than the polymer. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base
  • Tridentate Ligand
  • Coordination polymer
  • Cu(II)
  • Antibacterial