سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 دانشکده زیست شناسی و انستیتو علوم زیستی،دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این پژوهش، لیگاند بازشیف سه دندانه ای از نوعN2O ‎‏ تهیه شد و سپس پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی مس(‏II‏) آن ‏سنتز گردید. لیگاند و ‏پلیمرکئوردیناسیونی توسط روشهای تجزیه ای و طیف سنجی مورد شناسایی قرار گرفتند. ساختار ‏بلوری پلیمر کئوردیناسیونی با استفاده از پراش اشعه ایکس ‏تک بلور تعیین شد و نشان داد که یون مس(‏II‏) توسط ‏لیگاندهای باز شیف و استات احاطه شده و هندسه هشت وجهی انحراف یافته را بوجود آورده است ‏بطوری که در آن دو ‏اتم نیتروژن ( یک اتم نیتروژن آمینی و یک اتم نیتروژن ایمینی) و یک اتم اکسیژن فنولی از لیگاند باز شیف سه دندانه ‏ای و دو اتم ‏اکسیژن از لیگاند آنیونی استات به مرکز مس (‏II‏) متصل شده اند. یکی از اکسیژن های استات همزمان به ‏دو مرکز فلزی مس متصل شده و باعث بوجود ‏آمدن پلیمر کئوردیناسیونی خطی شده است. فعالیت ضد باکتریایی لیگاند ‏و پلیمر کئوردیناسیونی در برابر باکتری های کلبسیلا پنمونیه(‏Klebsiella ‎pnomoniae ‎‏ ) و سالمونلا اینتریتیدیس( ‏Salmonella enteritidis‏) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که‎ ‎‏ لیگاند باز شیف فعالیت بیشتری را ‏در ‏مقایسه با پلیمر کئوردیناسیونی مربوطه در برابر این باکتریها داراست.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and crystal structure determination of a ‎new 1 D Cu(II) coordination polymer containing ‎tridentate Schiff base ligand and bridged acetate ‎and investigation of antibacterial activity of the ‎ligand and polymer

نویسندگان [English]

 • Malihe khoramaki 1
 • Gholamhossein Grivani 1
 • Mehdi khorshidi 2
1 School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
2 School of Biology and Institute of Biological Science, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In this research, the tridentate Schiff base ligand N2O was prepared and then the 1D Cu(II) ‎coordination ‎polymer was synthesized. The ligand and polymer were characterized via analytical and ‎spectral methods. The ‎crystal structure of polymer was determined by single crystal X-ray diffraction ‎method. It was exhibited that ‎the Cu(II) ion was surrounded by tridentate Schiff base ligand and ‎acetate ion, produced distorted octahedral ‎geometry. Two nitrogen atoms( one aminic ‎nitrogen atom and one iminic nitrogen atom) and one phenolic ‎oxygen atom from tridentate Schiff ‎base ligand and two oxygen atoms of acetate ion coordinated to the Cu(II) ‎ion. One of the oxygen ‎atoms was simultaneously coordinated to two Cu(II) ions and caused the formation of ‎the linear ‎coordination polymer. The antibacterial activity of the ligand and coordination polymer was ‎‎investigated against the Klebsiella pneumoniae‎‏‎,‎‏ ‏‏‎ Salmonella enterica bacteria and the results showed ‎that the ‎ligand was exhibited higher activity than the polymer. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schiff base
 • Tridentate Ligand
 • Coordination polymer
 • Cu(II)
 • Antibacterial
 1. ‎[1] M. T. Kaczmarek, M. Zabiszak, M. Nowak, R. Jastrzab, Coord. Chem., Rev. 370 (2018) 42.‎

  ‎[2] X. Liu, J. R. Hamon, Coord Chem. Rev., 389 (2019) 94.‎

  ‎[3] L. Zhang, P. Yan,Y. Li,  X. He, Z. Tan, Indust. Crop. Prod., 145 (2020) 112.‎

  ‎[4] E. B. Poormohammadi, M. Behzad, S. D. Alipour Astaneh, J. Mol. Struct., 1205(2020) in ‎Press(127603). ‎

  ‎[5] U. Mandal, S. Mandal, B. Chakraborty, C. Rizzoli, D. Bandyopadhyay, Polyhedron 177 ‎‎(2020) In Press(114320).‎

  ‎[6]  E. Ghasmei Gorji, N. Monadi, M. Mohseni, J. Appl. Chem., 11 (2017) 119.‎

  ‎[7] M. Rezaei Valla, M. Bayat, H. Kypoor, J. Appl. Chem., 46 (1397) 353.‎

  ‎[8] H. Kargar, A. Adaby Ardakani, N. Feyzee, J. Appl. Chem., 51 (1398) 9.‎

  ‎[9] Y. Xu, Y. Shi, F. Lei, L. Dai, Carbohyd Polym., 230 (2020) In Press(115671).‎

  ‎[10] N. Vamsikrishna, S. Daravath, N. Ganji, N. Pasha, S. Shivaraj, Inorg. Chem. Commun., 113 ‎‎(2020) In Press(107767).‎

  ‎[11] S. Shokrollahi, A. Amiri, F. Fadaei-Tirani, K. Schenk-Joß, J. Mol. Liq., 300 (2020) in ‎Press(112262).‎

  ‎[12] D. Liu, L. Shi, S. H. Gao, Y. H. Wu, C. H. Zhou, Chem. Phys. Lett., 738 (2020) In ‎Press(136894).‎

  ‎[13] J. Qiu, S. Jiang, B. Lin, H. Guo, F. Yang, Dye.Pig., 170( 2019) 107590.‎

  [14] H. Zhou, C. Chen, Y. Liu, X. Shen, Inorg. Chim. Acta., 4371 (2015) 188.‎

  [15] L. W. Léveillé, C. Aumaitre, J. F. Morin, N. Reynier, D. Larivière, Sep. Pur. Technol., 2281 ‎‎(2019) 115709.‎

  ‎[16] J. L. Sessler, P. J. Melfi, E. Tomat, W. Callaway, B. Donnio, J. Alloy.Comp., 418 (2006) 171.‎

  ‎[17] B. Yuan, F. Wang, J. Tao, M. Li, X. Yang, Inorg. Chim. Acta.,  490 ( 2019) 24.‎

  ‎[18] A. Messai, D. Bilge, M. Bilge, C. Parlak, J. Mol. Struct.,1137 ( 2017) 349.‎

  ‎[19] O. Stetsiuk, S. R. Petrusenko, A. El-Ghayoury, V. N. Kokozay, N. Avarvari, Inorg. Chim. ‎Acta., 475 ( 2018) 172.‎

  ‎[20] G. Qi Jiang, S. J. Li, Y. Q. Zhang, Q. J. Zhang, Inorg. Chem. Commun  40 ( 2014)  172. ‎

  ‎[21] D.i Sadhukhan, A. Ray, R. J. Butcher, C. J. Gómez García, S. Mitra, Inorg. Chim. Acta., 376( ‎‎2011) 245.‎

  ‎[22] P. Kumar Bhaumik, K. Harms, S. Chattopadhyay, Polyhedron 67(2014) 181. ‎

  ‎[23] A. Kanaani, D. Ajloo, G. Grivani, A. Ghavami, M. Vakili, J. Mol. Struct., 1112 (2016) 87.  ‎

  ‎[ 24] P. K. Bhaumik, S. Chattopadhyay, Inorg. Chem. Commun., 22 (2012) 14–17.‎

  ‎[25] P. K. Bhaumik, K. Harms, S. Chattopadhyay, Inorg Chim Acta.,  405 (2013) 400.‎

  ‎[26] A. Bhattacharyya, B. N.Ghosh, K. R, S.Chattopadhyay, Polyhedron 117 (2016) 138.‎

  ‎[27] S. Roy, T. Dutta, M.G.B.Drew, S.Chattopadhyay  Polyhedron 178 (2020) In Press( 11431).‎

  ‎[28] P. Bhowmik, L. K. Das, S. Chattopadhyay, A. Ghosh, Inorg Chim Acta., 430 (2015) 24. ‎

  ‎[29] A. Naz, S. Arun, S. Suhail Narvi, M. Siraj Alam, A. S. Prabha Bhartiya, P.K. Dutta, Inter. J. Biol. Macromol.,  110 ( 2018) 215.‎

  ‎[30] C. M. da Silva, D. L. da Silva, L. V. Modolo, R. B. Alves,

  1. A. de Resende, C. V.B. Martins, A. Fa´ tima., J. Adv. Res., 2 (2011) 1.‎

  ‏[31]‏‎ M. Jayendran, P.M. Sabura Begum, M.R. Prathapachandra Kurup, J. Mol. Struct., 1206( ‎‎2020) In Press (127682).‎

  ‎[32] K. Jana, S. Das, H. Puschmann, S. Chandra Debnath, A. Shukla, A. K. Mahanta, M. Hossain, T. Maity, B. C. Samanta, Inorg. Chim. Acta., 487 (2019) 128.‎